PDF להורדה

יישום תקן חשבונאות מספר 42 – חקלאות – בדוחות הכספיים לשנת 2022

שנה: 2023

מספר החוזר: 1.2023


כזכור, בחודש דצמבר 2020 פורסם "תקן חשבונאות מספר 42 – חקלאות", אשר חל על הדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2021. בהתאם לתקן ישות היתה רשאית לבחור למדוד את נכסיה הביולוגים לפי מודל העלות או מודל השווי ההוגן בניכוי עלויות למכירה[1]. בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2022 נדרש עדכון ערך הנכסים הביולוגים. העדכון ייערך בהתאם למודל שנבחר בדוחות הכספיים לשנת 2021.

שינוי מדיניות לאחר בחירה – התקן מדגיש את הוראות תקן חשבונאות מספר 35 לפיו שינוי יזום במדיניות החשבונאית ייעשה רק אם השינוי יביא להצגה נאותה יותר של עסקאות, אירועים או מצבים בדוחות הכספיים של הישות. התקן קובע, כי אין סבירות גבוהה לכך ששינוי ממודל השווי ההוגן למודל העלות יביא להצגה נאותה יותר.

עדכון שווי הנכסים הביולוגים לשנת 2022, ייעשה בהתייחס לשינוים בסביבה העסקית המשפיעים על ריבית ההיוון, שינוים בערך מכסות החלב, ככול שישנם, וכן שינוים בישות המדווחת בהתתייחס לתוצאות הפעילות בשנה האחרונה ולערך הנכסים הקבועים לסוף שנת 2022.

להלן נזכיר את עיקרי התקן:

התקן קובע את הטיפול החשבונאי בנכסים ביולוגיים ובתוצרת חקלאית בנקודת האסיף (תוצרת חקלאית לאחר נקודת האסיף מהווה מלאי והיא בתחולת "תקן חשבונאות מספר 26 – מלאי").

התקן מגדיר מהם: "נכס ביולוגי", "צמח מניב" ו"תוצרת חקלאית" ומסביר את ההבחנה ביניהם.

כאמור לעיל, בניגוד לתקן הבינלאומי, הדורש מדידה לפי שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה, התקן הישראלי מאפשר לישות לבחור מדיניות חשבונאית בין מודל העלות למודל השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה.

 

  • תחולה:
  • התקן ייושם לצורך טיפול חשבונאי בפריטים הבאים כאשר הם קשורים לפעילות חקלאית: נכסים ביולוגיים, תוצרת חקלאית בנקודת האסיף (harvest) וכן מענקים ממשלתיים הקשורים לנכסים אלה.
  • התקן אינו חל על צמחים מניבים וכן על מענקים ממשלתיים הקשורים לנכסים אלה (צמחים מניבים הינם בתחולת "תקן חשבונאות מספר 27 – רכוש קבוע").
  • התקן חל על התוצרת של צמחים מניבים.
  • התקן אינו חל על קרקע הקשורה בפעילות חקלאית או על נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לפעילות חקלאית.

 

לתקן חשבונאות מספר 42 – לחצו כאן

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 123/21.

דילוג לתוכן