PDF להורדה

טיוטת תקנות מס הכנסה – ניכוי הוצאות רכב

שנה: 2021

מספר החוזר: 104.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי פורסמה טיוטת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשפ"ב-2021. בהמשך להחלטת הממשלה בנושא "מניעת הונאות בתחום הדלק", משרד האוצר מציע לקבוע בתקנות מס הכנסה[1], כי כתנאי לניכוי הוצאות דלק יש להתקין ברכב, בגינו נדרש הניכוי, התקן תדלוק אוטומטי ולתדלק באמצעות ההתקן, וכי לנישום יש בגין אותו החודש דוח ריכוז חודשי.

מוצע כי תחילתן של התקנות תהיה מיום 1 בנובמבר 2021.

יודגש, כי בדברי ההסבר לתקנות, מוצע כי תיקונים דומים יבוצעו גם בתקנות מס ערך מוסף[2], לעניין ניכוי מס תשומות על רכישת דלק וכן בצו הבלו על דלק[3], לעניין דרישת הישבון בלו על סולר לכלי רכב.

מדברי ההסבר לתיקון המוצע:

עד לאחרונה התקני תדלוק אוטומטיים היו משויכים לחברות דלק ספציפיות, כלומר התקן של חברה אחת היה מאפשר ללקוח לרכוש באמצעותו דלק ממנה בלבד. בהתאם להסכמות בעניין זה שקיבלו תוקף של פסק דין בבג"ץ, החל מיום 1 בינואר 2019 לא ניתן למכור דלק לשימוש בכלי רכב באמצעות התקני תדלוק משויכים, אלא באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים כלליים בלבד, קרי התקנים המאפשרים לרכוש דלק מכל חברת דלק המספקת דלק באמצעות התקן, בין אם ההתקן שייך לאותה חברת דלק או הותקן על ידיה ובין אם לאו.

לאור האמור, ובהמשך להחלטת הממשלה בנושא "מניעת הונאות בתחום הדלק" (1 באוגוסט 2021), מוצע לקבוע בתקנות מס הכנסה, כי כתנאי לניכוי הוצאות דלק יש להתקין ברכב בגינו נדרש הניכוי התקן תדלוק אוטומטי ולתדלק באמצעות ההתקן, וכי לנישום יש בגין אותו החודש דוח ריכוז חודשי. מוצע, כי התקנות יחולו על רכב שסיווגו M, N, L או T כמשמעותם בתקנות התעבורה. כלומר, מוצע כי התקנות יחולו על רכב פרטי, רכב מסחרי, רכב עבודה, טרקטור ומכונה ניידת (למעט מכונה ניידת רגלית). מוצע להגדיר את דוח הריכוז החודשי כדוח הכולל באופן מרוכז, לגבי כל תדלוק שבוצע בחודש אחד לגבי כלי רכב מסוים, את כל הפרטים המופיעים בחשבונית המס וכן פרטים רבים נוספים, כמפורט בטיוטת התקנות.

טיוטת התקנות פתוחה להערות הציבור עד ה-30 בספטמבר 2021.

משרדנו פועל להגשת תגובה לתקנות המוצעות מטעם ועדות המיסוי של הקיבוצים והמושבים.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

[1]  תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), תשנ"ה-1995.

[2]  תקנות מס ערך מוסף, תשל"ו-1976.

[3]  בצו הבלו על דלק (פטור והישבון), תשס"ה-2005.

דילוג לתוכן