PDF להורדה

טיוטת תקנון מצוי למושב עובדים – להערות הציבור

שנה: 2022

מספר החוזר: 30.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי רשמת האגודות השיתופיות ותנועת המושבים פרסמו, להערות הציבור, טיוטה לתקנון מצוי למושב עובדים.

טיוטת התקנון מעגנת הסדרים המתאימים לניהול חיי היום יום במושבים במאה ה-21, ומתייחסת, בין היתר, לנושאים כגון: כינוס אסיפות, קבלת החלטות, רשויות האגודה ויישוב סכסוכים.

יצוין, כי טיוטת התקנון המצוי מציעה גם אפשרות של הצבעה באסיפה הכללית לפי קולות הצבעה המיוחסים לנחלה.

על פי הרשום באתר רשמת האגודות השיתופיות – התקנון המצוי נועד להקל ולייעל הן את ההתנהלות השוטפת והן את הליכי תיקון התקנון.

יובהר, כי מספר הוראות בתקנון המצוי מצריכות תיקוני חקיקה, שמטופלים במקביל להכנת התקנון המצוי.

ניתן להעביר הערות לטיוטת התקנון במייל עד ל-28 בפברואר 2022,

Registrar.Consultation@economy.gov.il

לבקשת משרד רשמת האגודות השיתופיות רצוי להעביר את ההערות בגוף התקנון במתכונת של "עקוב אחר שינויים" (הדרך המועדפת), או במסמך נפרד, אך יש לציין ליד כל הערה את הסעיף אליו היא מתייחסת.

לטיוטת תקנון מצוי למושב עובדים באתר רשמת האגודות השיתופיות – לחצו כאן

 

 

  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח )עו"ד) תמר נודל שטרן: 03-7180106, tamar@britcpa.co.il

דילוג לתוכן