PDF להורדה

טיוב הרגולציה בתחום האגודות השיתופיות – קול קורא (נוסף) לקבלת הערות מהציבור

שנה: 2020

מספר החוזר: 15.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי רשם האגודות השיתופיות פרסם קול קורא נוסף לקבלת הערות מהציבור בנושא הפחתת הנטל הרגולטורי. בעקבות הערות הציבור, שהגיעו בתגובה לפנייה הקודמת, שנעשתה בתחילת 2018[1], מבקש הרשם למקד הפעם את הפנייה בנושאים שעלו מתוך ההערות.

הקריאה הינה לקבלת התייחסות לרגולציה החלה על אגודות שיתופיות, בין היתר בתחומים הבאים:

  • רשויות האגודה – בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975
  • סיווג אגודות – בהתאם לסעיף 7 לפקודת האגודות השיתופיות, ולתקנות האגודות השיתופיות (סוגי אגודות), תשנ"ו-1995

כמו כן, ניתן להתייחס לנושאים רלבנטיים נוספים, כגון השפעות הרגולציה על הניהול השוטף של האגודה השיתופית והעלויות הנובעות ממנה, וכן להציע הצעות לשיפור הרגולציה.

הרשם מציין, כי אגודה שהעבירה התייחסות לנושאים אלו במסגרת החלק הכללי של הפנייה הקודמת, אינה צריכה להעבירה שוב.

התייחסויות ניתן להעביר עד ליום ה-28 בפברואר 2020, בדוא"ל: 

registrar.consultation@economy.gov.il

בפנייה יש לציין את שם הפונה, שם הארגון (אם קיים) ופרטי התקשרות.

נזכיר, כי במסגרת התכנית הממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי מבקש רשם האגודות השיתופיות להפחית את הנטל הרגולטורי על האגודות ולשפר את השירות לציבור, תוך שמירה על תכלית הרגולציה והאינטרסים הציבוריים המוגנים על ידה. לשם כך מבקש רשם האגודות לבחון את הרגולציה הקיימת.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 14/18.

דילוג לתוכן