PDF להורדה

טופס 161 חדש – עדכון אופן הדיווח של מעסיקים ועובדים בעת הפסקת עבודה

שנה: 2023

מספר החוזר: 52.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה טופס 161 חדש (אשר יכנס לתוקף החל מיום ה-1 ביולי 2023), במטרה לסייע לאדם הפורש מעבודה, למצות את זכויותיו.

בעת פרישה מעבודה, אם בשל יציאה לפנסיה או בשל התפטרות או פיטורין, העובד עשוי להיות זכאי למענק פרישה המורכב מפיצויי פיטורין, תשלומים אחרים או זכויות הנובעים מהפרישה.

נכון להיום, המעסיק נדרש לדווח לרשות המסים על פרישה של עובד ולכלול בדיווח את כל הסכומים והזכויות, שהועמדו לרשות העובד, באמצעות טופס 161. במקביל, העובד שפרש נדרש להודיע על בחירתו בנוגע לכספי המענק כדוגמת משיכת הכספים בפטור או ייעודם לקצבת פנסיה, באמצעות טופס 161א.

להלן עיקרי השינויים בטופס החדש:

  • המעסיקים והעובדים, גם יחד, ידווחו על פרישה מעבודה באמצעות טופס 161 החדש (המחליף את טופס 161 הישן ואת טופס 161א).
  • הטופס החדש כולל דיווחים נוספים, שנועדו לשקף לעובד את כל הסכומים והזכויות שהועמדו לרשותו, וכן דיווחים שנועדו לסייע לעובד בבחירותיו ביחס למענק הפרישה.
  • בטופס מפורטות חלופות מיסוי ביחס למענקים, תוך מתן הסברים מפורטים.
  • הסמכויות, שניתנו למעסיקים הורחבו, כך שמעסיקים יוכלו לאשר את בקשות העובד, ובהתאם לכך להנחות את קופות הגמל על מתן הפטור ממסים, ניכויי מס ורצפים (קצבה/פיצויים), זאת מבלי שהעובד יצטרך להגיע למשרדי רשות המסים על מנת לאשר את בקשתו.

נדגיש, כי הדיווח יתבצע בזמן פרישתו המוחלטת והסופית של העובד ובתנאי שנצברו עבורו סכומים וזכויות על תקופת עבודתו אצל המעסיק ממנו פרש, זאת, בין אם הכספים משולמים ישירות על ידי המעסיק או באמצעות קופות גמל.

כאמור, טופס 161 החדש יכנס לתוקף החל מיום ה-1 ביולי 2023, כלומר החל מהמועד הנ"ל חלה חובה להודיע על פרישה מעבודה באמצעות הטופס החדש (גם על אירועי פרישה שהתרחשו לפני ה-1 ביולי 2023 אך דווחו לראשונה על ידי המעסיקים לאחר תאריך זה).

להורדת טופס 161 החדש – לחצו כאן.

יצוין, כי במקביל לפרסום הטופס החדש, פרסמה רשות המסים באתר האינטרנט שלה "מדריך פרישה מעבודה" –  המסייע לעובד שפרש במילוי הטופס. המדריך כולל דגשים והסברים לחלופות העומדות בפני העובד ביחס למענקי הפרישה. ניתן לגשת למדריך גם באמצעות סריקת ברקוד הנמצא בטופס 161 החדש.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן