PDF להורדה

טופס 161 החדש – פתיחת מערכת מקוונת לדיווח על עזיבה / פרישה ממקום העבודה

שנה: 2024

מספר החוזר: 1.2024


בהמשך לחוזרינו 78/23 ו-52/23, בדבר טופס 161 החדש – "הודעה על פרישה מעבודה", ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים השלימה את השלב הראשון של פיתוח פלטפורמה דיגיטלית וחדשנית לדיווח על עזיבת מקום העבודה (להלן "המערכת").

המערכת, בגרסתה הראשונה, תיפתח לדיווחים ביום 7 בינואר 2024 ותאפשר למעסיקים לדווח באופן מקוון את חלק א' בטופס 161 החדש, אשר ייקלט באופן מיידי במערכות המחשוב של רשות המסים.

רשות המסים תקיים הדרכות מקוונות לאופן השימוש במערכת.

פרטים ומידע נוסף – בהודעת רשות המסים.

דילוג לתוכן