PDF להורדה

טופס 1443 – דיווח של חבר / תושב קיבוץ

שנה: 2020

מספר החוזר: 33.2020


כפי שנכתב בחוזרים קודמים, הכנסתו של חבר קיבוץ מעבודה כשכיר וכעצמאי מדווחות משנת 2018 ואילך במסגרת דוח המס של הקיבוץ. יחד עם זאת, יתכן כי לחבר הקיבוץ הכנסות חייבות, שהוא אינו מדווח ואינו מעביר לקיבוץ, ועליהן הוא נישום בנפרד (לדוגמה: הכנסות משוק ההון ומשכר דירה). לגבי הכנסות אלו, חבר הקיבוץ הינו נישום בדומה לכל נישום אחר וייפרט את הכנסותיו הפרטיות האלו במסגרת הדוח השנתי (טופס 1301).

חשוב לציין, כי לא ייעשה תחשיב לגבי חבות המס של החבר על הכנסותיו הפרטיות (שאינן נכללות בדוח הקיבוץ) ולפיכך לא יוחזרו עודפי מסים ששולמו, לפני קבלת נתונים מהקיבוץ לגבי ההכנסה, הניכויים והזיכויים שנרשמו לאותו חבר.

טופס 1443[1]

בהתאם להנחיות רשות המסים, על חבר קיבוץ, המגיש דוח למס הכנסה (טופס 1301), בין אם החבר חייב בהגשת דוח ובין אם החבר מגיש "דוח מתנדב", לצרף כנספח לדוח המוגש (טופס 1301) את טופס 1443.

נתוני הכנסת החבר, הנרשמים בטופס 1443, הינם רק נתוני ההכנסה שהועברה לקיבוץ.

לטופס 1443 שבעה חלקים כמפורט להלן:

חלק א – פרטי החבר/ה.

חלק ב – פרטי הקיבוץ.

חלק ג – הסעיף בפקודת מס הכנסה לפיו מדווח הקיבוץ לרשות המסים.

חלק ד – פרטי הכנסת החבר המדווחת לקיבוץ.

חלק ה – מתייחס למקרה בו החבר מגיש את הדוח השנתי לאחר שדוח הקיבוץ לאותה שנת מס, הוגש לרשות המסים.

חלק ו – הצהרת החבר/ה.

חלק ז – הצהרת הקיבוץ.

הסבר למילוי טופס 1443

  • במקרה בו דוח החבר מוגש לפני הגשת דוח המס של הקיבוץ:
  • על החבר למלא את חלקים א, ב, ג, ד, ו, ז (נכון גם לחבר קיבוץ מתחדש וגם לחבר קיבוץ שיתופי).
  • יש לוודא כי הקיבוץ חותם על חלק ז (הצהרת הקיבוץ).
  • תושב בקיבוץ (מתחדש ושיתופי) – ימלא רק את חלקים א, ב, ו, ז.

דגשים:

  1. בחלק ד של טופס 1443 בשורת הסיכום (סה"כ הכנסה חייבת מועברת לקיבוץ), הסכום שנרשם חייב להיות זהה לסכום שנרשם בחלק הכללי של טופס 1301:

 

 

ובשדות 370/369 בטופס 1301:

 

 

  1. בטופס 1301, יש לסמן חבר קיבוץ רק במקרים הבאים:
  • חבר קיבוץ או מושב שיתופי, שאינו בחופשה.
  • חבר קיבוץ מתחדש או מושב שיתופי, שמדווח בהתאם לסעיף 60א לפקודת מס הכנסה, שאינו בחופשה ואינו בעצמאות כלכלית.

יובהר, כי גם חברים, שאינם נדרשים לסמן בטופס 1301 שהינם חברי קיבוץ, מחויבים בהגשת טופס 1443.

  • במקרה בו דוח החבר מוגש לאחר שהקיבוץ הגיש את דוח המס:

חבר בקיבוץ מתחדש – על החבר למלא את כל חלקי הטופס. בחלק ה של הטופס יש למלא את הנתונים של החבר כפי שהם מופיעים בטופס 1229א, שצורף לדוח המס של הקיבוץ.

יש לוודא כי הקיבוץ חותם על חלק ז (הצהרת הקיבוץ).

חבר בקיבוץ שיתופי – על החבר למלא את חלקים א, ב, ג, ד, ו, ז. במקום חלק ה, על החבר לצרף לטופס 1443 אישור חתום מרואה החשבון של הקיבוץ בדבר ההכנסה המיוחסת לו.

גם במקרה זה, יש לוודא, כי הקיבוץ חותם על חלק ז (הצהרת הקיבוץ).

תושב בקיבוץ (מתחדש ושיתופי) – ימלא רק את חלקים א, ב, ו, ז.

דגשים:

על פי הנחיית רשות המסים, במקרה בו דוח החבר לשנת המס מוגש לאחר שהקיבוץ הגיש את הדוח לאותה שנת המס – בטופס 1301, אין למלא כי מדובר בחבר קיבוץ ואין לרשום (בחלק הכללי של ובשדות 370/369 של טופס 1301) את נתוני ההכנסה שהועברה לקיבוץ.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

דב קלט, בטלפון: 03-6382839  dov@mbtcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818  avi_s@britcpa.co.il

[1] מצורף לחוזר

דילוג לתוכן