PDF להורדה

טופס 1301 (דוח ליחיד) לשנת 2018 – חבר קיבוץ מתחדש

שנה: 2019

מספר החוזר: 58.2019


כפי שנכתב בחוזרים קודמים בנושא, הכנסתו של חבר קיבוץ מתחדש מעבודה כשכיר וכעצמאי מדווחות במסגרת דוח המס של הקיבוץ. יחד עם זאת, יתכן כי לחבר הקיבוץ הכנסות חייבות שהוא אינו מדווח ואינו מעביר לקיבוץ ועליהן הוא נישום בנפרד (לדוגמה: הכנסות משוק ההון ומשכר דירה). לגבי הכנסות אלה חבר הקיבוץ הינו נישום בדומה לכל נישום אחר וייפרט את הכנסותיו הפרטיות אלו במסגרת הדוח השנתי (טופס 1301).

מילוי טופס 1301 – חבר קיבוץ מתחדש המחויב בהגשת דוח שנתי יפעל כמפורט להלן:

 

  • יש לסמן בחלק א של טופס 1301 כי הוא חבר קיבוץ ולמלא את הנתונים הבאים:

–  שם הקיבוץ.

–  מספרו של תיק הקיבוץ במס הכנסה.

–  סך ההכנסה המועברת לקיבוץ (אפס במקרה של עובד פנים).

–  במקרה בו בן/ת הזוג אינו/ה חבר/ת קיבוץ, יש להשאיר את השדה ריק.

  • הכנסה אשר הועברה לקיבוץ ונרשמה, כאמור לעיל, אין לרושמה שנית בחלק ההכנסות של הדוח (לדוגמה, חבר קיבוץ עצמאי שהכנסתו מועברת לקיבוץ – אין לרשום אותה שוב בשדות 150/170, חבר קיבוץ שכיר ששכרו מועבר לקיבוץ – אין לרשום אותה שוב בשדות 158/172). הכנסות נוספות של החבר, שלא הועברו לקיבוץ, ירשמו בשדות המתאימים.
  • בסוף טופס 1301, בשדות שעל משדר הדוח למלא, יש להשלים את הנתונים עבור חבר הקיבוץ, כפי שמולאו בחלק א.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

דב קלט, בטלפון: 03-6382839  dov@mbtcpa.co.il

אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818  avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן