PDF להורדה

"חשבוניות ישראל" – ניכוי מע"מ תשומות בגין "דוח ריכוז דלק"

שנה: 2024

מספר החוזר: 43.2024


ברצוננו להבהיר, כי "דוח ריכוז דלק", שקיבל את אישור מנהל מע"מ – מוגדר כ"מסמך אחר" ונמנה על סוגי המסמכים שאינם חייבים במספר הקצאה כתנאי לניכוי מס תשומות.

נדגיש, כי רשויות מע"מ אישרו לחברות הדלק הגדולות (סונול, פז, דלק, דור אלון, Ten) להפיק "דוח ריכוז דלק" ללא מספר הקצאה ונתנו לדוח מעמד של "מסמך אחר שאישר המנהל".

לכן, על מנת שניתן יהיה לקזז את מס התשומות הכלול ב"דוח ריכוז דלק", שכאמור אינו נושא מספר הקצאה, יש צורך לדווח אותו בדוח המפורט (pcn 874) כ"מסמך אחר שאישר המנהל" (כלומר מסמך מסוג H במקום מסוג T).

דגשים:

  • ניתן לפעול באופן האמור לעיל רק עבור "דוח ריכוז דלק" שקיבל את אישור מנהל מע"מ (כאמור, חברות הדלק הגדולות: סונול, פז, דלק, דור אלון, Ten – מחזיקות באישור כזה).

לגבי חברות הדלק האחרות – יש לפנות אליהן ולדרוש לראות את האישור במידה ויש להן כזה.

  • יצוין, כי לא כל חברות הדלק פועלות בצורת "דוח ריכוז דלק" – חלקן מוציאות חשבוניות מס רגילות – לכן, במידה ומדובר בחשבונית מס – קיימת חובה לקבל מספר הקצאה (במידה והחשבונית מעל התקרה הקבועה בחוק).
  • יש להקפיד על הזנת הפרטים הכלולים ב"דוח ריכוז דלק" בדוח המפורט באופן מדויק (כמו במסמכי התשומה האחרים).

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153, zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן