PDF להורדה

"חשבוניות ישראל" – דגשים והנחיות חשובות

שנה: 2024

מספר החוזר: 46.2024


כידוע, ביום 5 במאי 2024 נכנס לתוקף מודל "חשבוניות ישראל", המחייב להפיק מספר הקצאה לכל חשבונית מס מעל התקרה שנקבעה בחוק (לשנת 2024 – 25,000 ש"ח), כתנאי לניכוי מס התשומות.

בעקבות דיווחי המע"מ לחודש מאי 2024, התקבלו אצל לא מעט נישומים הודעות שגיאה בזמן הבדיקה או השידור של הדוח המפורט (pcn874).

להלן מספר דגשים והנחיות חשובות בנושא על מנת להימנע משגיאות בדיווח:

  • הספק חייב לציין את מספר העוסק / ח.פ. של הלקוח בעת בקשת מספר ההקצאה

במידה ומוציאים חשבונית ללקוח, מבלי לרשום את מספר הלקוח בעת בקשת ההקצאה, הלקוח לא יוכל לנכות את מס התשומות ולא יוכל לבצע אימות של פרטי החשבונית ומספר ההקצאה.

לכן, בעת בקשת מספר ההקצאה, אם באמצעות תוכנת הנהלת החשבונות, או באמצעות היישום הייעודי לבקשת מספר הקצאה באינטרנט, הספק חייב להזין את מספרו של הלקוח (ח.פ. / מספר עוסק במע"מ, אך לא מספר איחוד עוסקים – ראו סעיף 2 להלן).

במקרה בו הספק מבקש מספר הקצאה ללקוח, שאינו מנכה את מס התשומות ואין בידיו את מספר הלקוח, עליו לרשום בשדה "מספר מזהה של הלקוח" את המספר 999999998.

  • חשבונית שיוצאת ללקוח שמדווח במסגרת איחוד עוסקים

בהתאם להנחיות, חובה על הספק לציין, בעת בקשת מספר ההקצאה לחשבונית, שהוא מפיק ללקוח, את מספרו של הלקוח (מספר ח.פ./ מספר אגודה / מספר שותפות) ולא את מספר איחוד העוסקים (..557) דרכו מדווח הלקוח.

יצוין, כי אין האמור מונע מהספק לציין על גבי החשבונית גם את מספר איחוד העוסקים של הלקוח.

בנוגע לשותפויות, נדגיש, כי ספק, המוציא חשבונית מס לשותפות – יבקש תמיד את מספר ההקצאה עבור מספר השותפות (ולא עבור שותף בשותפות).

על אף האמור לעיל, לגבי דיווחי המע"מ בחודשים מאי-יוני 2024, בלבד, מע"מ יאפשר לקלוט חשבונית שיצאה עם מספר הקצאה עבור מספר איחוד העוסקים ולא עבור החבר באיחוד, וכן חשבונית שיצאה עבור שותף בשותפות במקום השותפות. החל מחודש דיווח יולי 2024, חשבוניות כאלה יידחו כשגויות ולא ניתן יהיה לשדר את הדוח המפורט.

 

  • שגיאה נפוצה, המתקבלת בעת שידור הדוח המפורט: "תשומה מדווחת ללא מספר הקצאה"

מקורה של שגיאה זו בדיווח שגוי של הספק.

ייתכן והספק הגיש בקשת הקצאה על מספר שאינו מספר העוסק של הלקוח או שהגיש את הבקשה עבור מספר איחוד העוסקים של הלקוח, או במקרה של שותפות – עבור השותף במקום השותפות.

עוסק, שקיבל הודעת שגיאה כזו, צריך לפעול כדלהלן:

  • א. להיכנס לאזור האישי ברשות המסים – ליישום הייעודי "חשבוניות ישראל".
  • ב. לבחור בלשונית "חשבוניות שקיבלתי".
  • ג. לאתר באמצעות המיון / המסננים את החשבונית שבגינה התקבלה הודעת השגיאה.
  • ד. אם החשבונית אינה מופיעה – משמעות הדבר, שהספק רשם בשוגג מספר אחר ולא את מספר העוסק של הלקוח.

לכן, כדי לסדר את הבעיה – הספק נדרש להיכנס ליישום הייעודי באינטרנט "בקשה למספר הקצאה לחשבונית מס" (דרך האזור האישי שלו) ויבקש שוב מספר הקצאה עבור אותה חשבונית:

הספק יזין בדיוק את אותם פרטים של החשבונית שנכשלה – מספר אסמכתא / תאריך / סכום והפעם את מספרו הנכון של הלקוח.

בשלב זה, הלקוח אמור לראות את החשבונית אצלו, ואז יוכל לשדר.

כאמור, בדיווחי המע"מ לחודשים מאי – יוני 2024 (בלבד) יתאפשר לקלוט כתקין, גם אם הספק ביקש הקצאה עבור מספר איחוד עוסקים במקום מספר החבר, או עבור שותף במקום עבור השותפות.

  • ה. אם החשבונית כן מופיעה בלשונית "חשבוניות שקיבלתי", הלקוח חייב לוודא, שהפרטים שמופיעים ביישום, זהים ב-100% לפרטי החשבונית השגויה ב-PCN.

מרבית השגיאות שעולות במקרה כזה, הן עקב קליטה של תאריך לא נכון, מספר  אסמכתא לא נכון, סכום חשבונית לפני מע"מ לא נכון, או סכום מע"מ גבוה מסכום  המע"מ בחשבונית.

יודגש, שבכל מקרה של שגיאה, אין להסתמך על מספר ההקצאה המודפס על גבי החשבונית, אלא רק על המספר שכלול ביישום הייעודי!

  • במידה והתקבלה הודעת שגיאה לגבי חשבונית ספק / תשומה בסכום לא מהותי, שאינה מאפשרת את שידור הדוח המפורט בגלל בעיה שאינה ניתנת לפתרון מידי – ניתן לשקול להסיר את החשבונית מהדיווח ולדחות את דרישת התשומה לחודש הבא, עד לטיפול בשגיאה והסדרתה.

 

אנו ממליצים להמשיך לעקוב ולהתעדכן באופן שוטף אחר הפרסומים וההוראות המקצועיות בנושא.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן