PDF להורדה

חל"ת בזמן מלחמת "חרבות ברזל"

שנה: 2023

מספר החוזר: 111.2023


 

ברצוננו לעדכנכם על הזכאות לקבלת דמי אבטלה ליוצאים לחל"ת.

להלן תמצית תנאי הזכאות:

  • מי שניצל את כל ימי החופשה מול המעסיק.
  • מי שמעסיקו הוציאו לחל"ת לתקופה העולה על 30 ימים.

יובהר, כי מי שחזר לעבודה, אפילו לימים בודדים, לפני תום 30 הימים – אינו זכאי לדמי אבטלה בגין חודש זה.

  • מי שיצא לחל"ת מרצונו יוכל לקבל דמי אבטלה לאחר 90 ימים.
  • אדם מתחת לגיל 40, אשר קיבל אבטלה ב-4 השנים הקודמות לתקופה זו, יהיה זכאי לדמי אבטלה, אך סך כל התביעות לא יעלה על 180% ממספר הימים המרביים שלהם הוא זכאי.
  • על מנת להיות זכאי לדמי אבטלה יש צורך בתקופת הכשרה של 12 חודשי עבודה ב-18 החודשים האחרונים.
  • על העובד להירשם בלשכת התעסוקה עם קבלת המכתב מהמעסיק וכן להגיש תביעה לדמי אבטלה לביטוח לאומי.

יצוין, כי מעסיק, שהוציא את עובדיו לחל"ת, לא יהיה זכאי לקבל בגינם פיצויים בגין תכניות הסיוע, שפורסמו על ידי משרד האוצר.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עוזי שטנגר: 03-6382861uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,   avi_s@britcpa.co.il

דילוג לתוכן