PDF להורדה

חלופות לדרך מיסוי יורשים שאינם חברי קיבוץ

שנה: 2019

מספר החוזר: 35.2019


קיבוצים מתחדשים רבים נוהגים לחלק, מעת לעת, רווחים לחברים ולאחרים, שאינם ממוסים באמצעות הקיבוץ, כגון: יורשים חיצוניים וחברים בחופשה (להלן "הנהנים החיצוניים"). מקור הרווח המחולק הינו לעיתים רווחים שוטפים ולעיתים רווחים חד פעמים (לדוגמה: רווחים שנוצרו כתוצאה ממימוש נכסים).

ככלל, חברי הקיבוץ ממוסים על הסכומים שקיבלו באמצעות הקיבוץ ואילו רווחים המחולקים לנהנים חיצוניים חייבים במס. 

השאלה האם המס ישולם על ידי הנהנים החיצוניים או על ידי הקיבוץ (באמצעות חלוקת הסכומים לחברי הקיבוץ כהכנסה מיוחסת) – תלויה בהחלטות מוסדות הקיבוץ.

להלן מספר חלופות להחלטות שקיבוצים נוהגים לקבל בנושא זה:

  • הנהנה החיצוני זכאי למלוא הסכום ללא ניכוי מס – על הקיבוץ לדווח לרשות המסים על הסכומים שחולקו לנהנים החיצוניים כהכנסת הקיבוץ.

בקיבוצים מתחדשים ההכנסה תהווה הכנסה מיוחסת באמצעות החברים לפי סעיף 60א(ג)(2) לפקודת מס הכנסה.

  • הנהנה החיצוני זכאי למלוא הסכום כולל חיוב לשאת בעלויות המס הנהנה החיצוני יידרש להמציא אישור מפקיד השומה על שיעור ניכוי המס ("אישור ניכוי מס במקור") עד לתאריך מסוים (שייקבע על ידי הקיבוץ). באם לא יומצא אישור ניכוי מס במקור, על ידי הנהנה החיצוני – ינוכה מס כחוק על ידי הקיבוץ ויועבר לידי פקיד השומה.

יצוין, כי במקרה כזה, ההכנסה שחולקה ומוסתה באמצעות הנהנים החיצונים, לא תמוסה פעם נוספת  על ידי הקיבוץ.

  • הנהנה החיצוני יקבל את הסכום, בניכוי אחוזים מסוימים, בהתייחס לעובדה שההכנסה שחולקה לנהנים החיצוניים ממוסה באמצעות הקיבוץ – הקיבוץ ידווח לרשות המסים על מלוא ההכנסה שחולקה לנהנים החיצוניים.

מומלץ, כי החלטה לפי חלופה זו תנוסח ותיבחן על ידי עורך הדין של הקיבוץ.

 

יודגש, כי בעת המצאת האישור לנהנים החיצוניים בדבר הסכומים שחולקו והמס שנוכה והועבר לפקיד השומה – יש לציין את מקור הרווח (שוטף או הוני).

יובהר, כי נכון להיום, עמדת רשות המסים בעניין זה שונה.

 

לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות לרואה החשבון ממשרדנו המטפל בכם.

דילוג לתוכן