PDF להורדה

חוק עידוד השקעות הון – תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות

שנה: 2021

מספר החוזר: 28.2021


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו ברשומות של צו[1] מכוח החוק לעידוד השקעות הון, הקובע תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות.

הצו בתוקף החל מיום ה-16 בפברואר 2021 ועד ליום 31 בדצמבר 2023.

להלן עיקרי הצו:

אזור פיתוח א' של מיתקן תיירותי ללינה – כל הארץ, למעט שטח השיפוט העירוני של עיריות הרצליה ותל אביב-יפו.

אזורי פיתוח א' של אטרקציה – מפורטים בתוספת לצו.

אטרקציה מוגדרת בחוק לעידוד השקעות הון כ-: "מיזם תיירותי ייחודי שאינו מיתקן תיירותי ללינה, המספק, בתמורה, פעילויות נופש, תרבות או פנאי, והמהווה מוקד משיכה תיירותי באזור שבו הוא ממוקם".

 

 

לוטה

הצו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות), תשפ"א-2021

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

[1]  צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות), תשפ"א-2021

דילוג לתוכן