PDF להורדה

חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), תשפ"ב-2022

שנה: 2022

מספר החוזר: 46.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי ביום 18 במאי 2022 פורסמה ברשומות הוראת שעה[1], במסגרתה הורה לילד בגילאי 6-12, יקבל בשנת 2022 נקודת זיכוי נוספת, בנוסף לנקודות הזיכוי אותן הוא מקבל.

הוראת השעה תחול באופן רטרואקטיבי, החל מיום 1 בינואר 2022.

 

להלן טבלאות המסכמות את מתן נקודות הזיכוי (כולל הוראת השעה):

  • נקודות זיכוי לאשה נשואה ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו בחזקתו (ומקבל קצבת ילדים בגינם):
גיל הילד בשנת המס לפני הוראת השעה כולל הוראת השעה
שנת הלידה *) 1.5) *) 1.5)
1-5 2.5 2.5
6-12 1 2
13-17 1 1
18 0.5 0.5

(*) האישה רשאית להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי לשנה שלאחר שנת הלידה.

  • נקודות זיכוי לגבר נשוי ולהורה במשפחה חד הורית שילדיו לא בחזקתו או שאינו מקבל קצבת ילדים בגינם:
גיל הילד בשנת המס לפני הוראת השעה כולל הוראת השעה
שנת הלידה *) 1.5) *) 1.5)
1-5 2.5 2.5
6-12 0 1
13-17 0 0
18 0 0

 

רשות המסים פרסמה הנחיות למעסיקים וללשכות השירות, כדלהלן:

  • יש לעדכן את תוכנת השכר בהתאם לאמור לעיל, ולחשב את נקודות הזיכוי האמורות מ-1 בינואר 2022.
  • בעקבות חקיקה זו, שהגדילה את נקודות הזיכוי בגין ילדים רטרואקטיבית מתחילת שנת 2022, ישנם מעסיקים שהמס שניכו ביתר מעובדיהם מתחילת השנה ועד היום ואשר יוחזר לעובדים במשכורת הקרובה יהיה גבוה מסכום המס שעליהם להעביר בחודש הקרוב, ולכן לא ניתן יהיה לקזזו במלואו כנגד חבות המס בחודש זה – מעסיקים אלה יהיו זכאים להחזר בגין אותו חלק מהמס שינכו מהעובדים ויעבירו לרשות המסים בגין החודשים הללו מתחילת השנה, כאמור.
  • לצורך קבלת ההחזר, על המעסיקים לפנות למשרדי השומה בבקשה לתיקוני דוחות 102 בגין החודשים הקודמים, החל מחודש יישום תיקון החקיקה ואחורה.
  • מערכת תאומי המם תעודכן בקרוב ועל כך תישלח הודעה בהמשך. עם פתיחת המערכת יונפקו אישורי תאום מס חדשים לאוכלוסיית הזכאים.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

[1] חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה (הוראת שעה), תשפ"ב-2022.

דילוג לתוכן