PDF להורדה

חובת הפקת דוחות בהתאם לחוק שכר שווה

שנה: 2022

מספר החוזר: 50.2022


ברצוננו להזכירכם, כי בהתאם לתיקון 6 לחוק שכר שווה[1], החל מה-1 ביוני 2022, חלה חובה על מעסיקים, המעסיקים מעל 518 עובדים[2], להפיק אחת לשנה דוח פנימי ודוח פומבי, בהם יפורטו פערי השכר במקום העבודה, בין גברים לנשים ולמסור הודעה לעובדים, בדבר פערי השכר. כמו כן, על מעסיקים, שמוטלת עליהם חובה לפרסם מידע או לדווח על שכר של עובדים ונושאי משרה[3], לכלול בפרסום או בדיווח כאמור גם התייחסות מגדרית לגבי פערי שכר.

נזכיר, כי בחוק שכר שווה, נקבע שעובדת ועובד, המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך[4]. הוראה זו חלה גם לעניין כל גמול אחר[5], שמעסיק נותן לעובד או עבורו בקשר לעבודתו.

כמו כן, נקבע בחוק, כי בהתאם לדרישת העובד, על המעסיק למסור לו מידע לעניין חוק זה בדבר רמות שכר של עובדים המועסקים אצלו, לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים, תוך הימנעות מגילוי פרטים מזהים של עובדים.

תיקון 6 לחוק, קובע את הנהלים הבאים על מנת להקל על אכיפת החוק:

על מעסיק, שהחוק חל עליו, הן במקום עבודה פרטי והן במקום עבודה ציבורי, להפיק עד ליום   ה-1 ביוני 2022, לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח (דהיינו, בשנת 2022 דוח לגבי שנת 2021), ומכאן ואילך אחת לשנה, את הדוחות הבאים:

  • דוח פנימי – דוח המפרט את השכר הממוצע של העובדים במקום העבודה. בדוח יפורטו פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים.
  • דוח לעובד – עם עריכת הדוח הפנימי ובהתבסס עליו, המעסיק ימסור לכל עובד מידע בדבר הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים, סוגי העובדים, המשרות או הדירוגים בקבוצה ופערי השכר באותה קבוצה באחוזים, ובלבד שאין במסירת המידע הפרה של כל דין אחר.
  • דוח פומבי – המעסיק יפרסם לציבור, לרבות באתר האינטרנט שלו אם יש כזה, את הנתונים הבאים:
  • פערי השכר הממוצע באחוזים, לפי פילוח העובדים, בהתייחסות מגדרית;
  • פערי השכר הממוצע באחוזים בחלוקה להעסקה במשרה מלאה ובמשרה חלקית, לרבות שיעור חלקיות המשרה, בהתייחסות מגדרית;
  • נתונים באחוזים בדבר שיעור העובדים המועסקים אצל המעסיק, ששכרם נמוך מהשכר הממוצע במקום העבודה, וכן בדבר שיעור העובדים שמשולמת להם השלמה לשכר מינימום מכוח הסכם או הסדר, והכול בהתייחסות מגדרית.

הפרסום לא יגלה את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ויבוצע באופן שאינו מאפשר את זיהויו של עובד ואינו כולל מידע רגיש.

המעסיק רשאי לפרט נתונים נוספים המסבירים את פערי השכר בכל קבוצת עובדים, בתנאי שיובאו תחת כותרת נפרדת ולא יכללו מידע המאפשר את זיהויו של עובד מסוים.

 

משרדינו מסייע למעסיקים בהפקת הדוח הנדרש.

תהליך העבודה הוא באפיון קצר של נתוני המעסיק, העברת בסיסי נתונים, הכנת טיוטה ראשונה לדיון בהנהלה והכנת דוח סופי למשתמשים.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,

eyal@mbtcpa.co.il

[1]    חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996.

[2]    יצוין, כי לאחרונה פורסמה טיוטת חקיקת משנה להערות הציבור בדבר חיוב מעסיקים המעסיקים לפחות 200 עובדים.

[3]    כגון עמותות ותאגידי מים וביוב.

[4]    עבודה תחשב כשוות ערך לחברתה, אף אם הן אינן אותן עבודות או עבודות השוות בעיקרן זו לזו, אם הן בעלות משקל שווה, בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות הנדרשים לביצוען ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהם הן מבוצעות.

[5]    "גמול אחר" – כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, והכל אף אם אינם שכר עבודה.

דילוג לתוכן