PDF להורדה

חובת הודעה על כינוס אסיפה כללית של אגודה

שנה: 2021

מספר החוזר: 76.2021


ברצוננו לעדכנכם, בפרסום באתר משרד הכלכלה והתעשייה – אגודות שיתופיות, בדבר פסק דינו של בית המשפט המחוזי הקובע שעל אגודה שיתופית לא חלה חובה להודיע על אספה כללית לפחות שבועיים לפני כינוס האספה, אלא אם האגודה בחרה באופן רצוני במתכונת הזו.

להלן עיקרי פסק הדין:

חבר באגודה להתיישבות המונה למעלה מ-200 חברים פנה לבית המשפט המחוזי, בבקשה להצהיר כי אין לכנס את האספה הכללית של האגודה מבלי לתת הודעה על כך שבועיים מראש. החבר הסתמך על תקנה 5(ד) לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975, לפיה  אגודה המונה למעלה מ-200 חברים רשאית, על אף האמור בתקנונה, להודיע על כינוס האספה בדרך של פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים לפחות שבועיים מראש לפני מועד כינוס האספה.

לטענת החבר הפרסום שנעשה באגודה (לטענתו ימים ספורים לפני האספה) אינו מאפשר להתכונן כראוי לאספה. המבקש צירף את רשמת האגודות לתיק (על אף שאינה צד במחלוקת) ובית המשפט ביקש את עמדתה.

עמדת הרשמת הייתה כי הגם שטוב יעשו אגודות כשיפעלו להודיע על האספות כמה שיותר זמן מראש, תקנה 5(ד) הנזכרת לעיל אינה מטילה חובה על האגודה, אלא נותנת לה רשות לסטות מהוראה בתקנון הקובעת כיצד תימסר ההודעה על האספה.

על כן, רק במקרה של ניצול הרשות הזו ובמתכונת שקבועה שם, מוטלת חובה לפרסם לפחות שבועיים מראש. משלא נוצלה רשות זו, חלה תקנה 5(ג), המאפשרת לאגודה לקבוע בתקנונה את אופן מסירת ההודעה ואת פרק הזמן שבו היא תימסר.

בית המשפט  קיבל את עמדת הרשמת, והוסיף כי ככל הנראה נועדה התקנה למקרים בהם חברי האגודה אינם מתגוררים בתחום גיאוגרפי קרוב, ולפיכך קמה להם הדרך החלופית של פרסום מודעה בעיתונות.

רשמת האגודות מבקשת להזכיר, כי ככל שחברים מבקשים להצביע על קשיים באגודתם, לרבות בהוראות התקנון, מוצע כי יפנו לרשויות האגודה בהצעה לשינוי. ככל שיסברו כי לא קיבלו מענה, רשאים הם לפנות למשרד הרשמת, והנושא ייבחן בהתאם לנהלים.

דילוג לתוכן