PDF להורדה

חובת דיווח על קבלת חוות דעת ונקיטה בעמדה הסותרת עמדה של רשות המסים

שנה: 2015

מספר החוזר: 101.2015


בהמשך לחוזרנו בנושא "הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015-2016 – פרק המסים"[1], ברצוננו לעדכנכם, כי הכנסת אישרה את תיקון פקודת מס הכנסה. במסגרת התיקון נקבעה חובת דיווח על קבלת חוות דעת ונקיטת עמדה הסותרת עמדה של רשות המסים. במקביל אושר תיקון דומה גם לגבי חוק מס ערך מוסף.

התיקון יחול על קבלת חוות דעת שתינתן החל מיום ה-1 בינואר 2016, ועל עמדה חייבת בדיווח שתובא בדוח לשנת 2016 ואילך.

להלן עיקרי התיקון:

 • חובת הדיווח תחול על קבלת חוות דעת כתובה וחתומה על ידי נותן חוות הדעת, כאשר מטרת חוות הדעת לאפשר יתרון מס (הנחה או הקלה מהמס, דחיית אירוע המס, הפחתה של סכום המס או של סכום מקדמה, הימנעות ממס ועוד).
 • הדיווח יבוצע לגבי חוות הדעת הבאות:
 • חוות דעת ששכר הטרחה בעדה מותנה ביתרון המס שייווצר (סכום של 100,000 ש"ח לפחות).
 • חוות דעת מדף, שהינה חוות דעת בעלת תוכן אחיד, שניתנה לפחות לשלושה נישומים בתקופה של שנתיים, והיא אינה תלויה בנסיבותיו המיוחדות של מקבל חוות הדעת.
 • אופן הדיווח על חוות דעת יבוצע בדוח השנתי. הדיווח יהיה על עצם קבלת חוות הדעת וסוגיית המיסוי.
 • חובת הדיווח לא תחול על עסקים בעלי הכנסה של עד 3 מיליון ש"ח בשנת המס (לא כולל תמורה ממכירה הונית) או עד 1.5 מיליון ש"ח בגין תמורה על מכירה הונית.
 • החלת חובת דיווח על נקיטת עמדה הסותרת את עמדת רשות המסים, שהינה עמדה הנוגדת עמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, ואשר יתרון המס הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך 4 שנות מס.
 • נישום שלא דיווח על חוות דעת או עמדה הסותרת את עמדת רשות המסים – יראוהו כמי שלא הגיש את הדוח השנתי, וכמו כן, הינו צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 • בתחום מס ערך מוסף:
 • דיווח בגין חוות דעת, שניתנה ועומדת בתנאים שפורטו לעיל, יוגש בתוך 60 ימים מתום שנת המס בה התקבל יתרון המס בגין חוות הדעת.
 • דיווח על נקיטת עמדה, הסותרת את עמדת רשות המסים, יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך 4 שנים.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 72.15.

דילוג לתוכן