PDF להורדה

חברות לחלוקת חשמל בשנת 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 65.2020


בתקופה האחרונה חלו עדכונים ושינוים שונים בנושא חלוקת חשמל בקיבוצים וכן בנושא אופן ההתחשבנות בין ייצור חשמל עצמי בשטח החלוקה למחלק החשמל. בחוזר שלהלן מספר הדגשים וסוגיות בנושא חלוקת חשמל בכלל וניהול חברת חלוקת חשמל בפרט.

כללי

 • נכון לסוף הרבעון הראשון של שנת 2020, נכנסו למתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים 180 קיבוצים, מתוכם שמונה קיבוצים חדשים מתחילת שנת 2019.
 • לאחר שינוי תקנות משק החשמל, המאפשרות לרשות החשמל לאשר רישיונות חלוקת חשמל עד להיקף מסוים ללא חתימת שר התשתיות, החלה רשות החשמל לספק רישיונות קבע לחלוקה והספקה של חשמל למספר קיבוצים.
 • רשות החשמל התקשרה עם ספקים חיצוניים במכרז, ואלו החלו לבצע ביקורות בחברות חלוקת חשמל בקיבוצים בעיקר בתחום ההנחות לזכאים ואופן הרישום של החשמל הסולארי.
 • בשנת 2019 הורחבו מאוד האפשרויות לפיתוח פרויקטים סולאריים בשטחי החלוקה בקיבוצים וכן פורסמו תקנות בעניין אופן ההתחשבנות בין מחלק חשמל ליצרנים בשטחו, דבר שמשפיע בצורה מהותית על פרויקטים סולאריים באסדרת "מונה נטו", וכן על מערכות תעריפיות.
 • ברבעון אחרון של שנת 2019, החל להתקיים דיון בין רשות החשמל לצוות מטעם התנועה הקיבוצית, לגבי בסיס התעריף למחלקי חשמל היסטוריים וכן לגבי הגדרת האפשרות להכנסת חברת חשמל לישראל (חח"י) לחלוקת חשמל בקיבוצים שירצו בכך – דיונים אלו הוקפאו בינתיים בשל אירועי הקורונה.

הדגשים בניהול חברת חלוקת חשמל

לאחר תקופה ארוכה שאנו מלווים תהליכי הקמה, הפעלה ויעוץ שוטף לחברות חלוקת חשמל, ולאור השינויים שעוברת הרגולציה ודרישות רשות החשמל, יפורטו להלן הדגשים שונים בתחום חלוקת החשמל בהם אנו נתקלים בשטח:

 1. חברות חלוקת חשמל – חלק ניכר מחברות חלוקת החשמל פועל כבר מספר שנים, כאשר הסביבה העסקית השתנתה, בין השאר בהיבטים של רכישת חשמל מוזל מיח"פ, הקמת מערכות סולאריות תעריפיות ומונה נטו, שינוי במודל ההתחשבנות מול ייצור חשמל עצמי בשטח החלוקה ושינוים בתעריפי החשמל ובמאפייני צריכת החשמל בקיבוץ.

היבטים אלו משפיעים ישירות על פעילות חברות החלוקה:

 • הסכמי השירותים, שנחתמו בין חברת חלוקת החשמל לקיבוץ, לא תמיד מתאימים לשינויים שחלו בפעילות החברה ויש לבחון את הצורך לעדכונם.
 • בקיבוצים רבים פותחו פרויקטים סולאריים נוספים או שנמצאים כיום בשלבי פיתוח, דבר שמחייב ניתוח מדויק של מקורות ושימושי חשמל לצורך שליטה במעגל האנרגטי, לרבות מדידה של חשמל הנפלט לרשת הארצית.
 • אופן ההתחשבנות בין ייצור חשמל עצמי לבין מחלק החשמל ולבין מנהל המערכת (חברת חשמל) שונה, וטיפול לא נכון בהיבט זה עלול להביא לתשלומי יתר בקיבוץ.
 • במסגרת המתווה כל מחלק חשמל נדרש להגיש תכנית השקעות רב שנתית לשדרוג רשת החשמל העמדתה בדרישות חוק משק החשמל ותקנותיו.
 • ספר אמות המידה של רשות החשמל מתעדכן באופן שוטף ובכלל זה ישנן גם השפעות על דרישות הרגולציה ביחס למחלקי חשמל.
 1. קיבוצים המקדמים תהליכי שדרוג תשתיות ושכונות הרחבה – לאופן הרישום בשל ההשקעה בתשתיות בכלל ותשתיות החשמל בפרט, השפעות מהותיות על סוגיית מע"מ תשומות.
 2. קיבוצים הפועלים כ"צרכן בודד" – יש עדיין מספר לא קטן של קיבוצים, אשר לא הסדירו בעבר את תחום חלוקת החשמל בשטחם, והם פועלים בפועל "כצרכן בודד", למרות שחלופה זו לא עומדת בהגדרות התקנות.

הפוטנציאל הניכר, שיש לפיתוח מערכות סולאריות בשטחי חלוקה, מחייב דיון מחודש בקיבוצים אלו לגבי המשמעויות של כניסה למתווה והקמה של חברה לחלוקת חשמל בשטחם.

 1. קיבוצים "צרכני חשמל במתח נמוך" – כ-40 קיבוצים מבצעים בפועל חלוקת חשמל לצרכנים בשטחם, אולם אינם מוגדרים כ"מחלקים היסטוריים" ולא נדרשים (בינתיים) להסדיר חוקית את תחום חלוקת החשמל בשטחם.

לקיבוצים אלו מומלץ לבחון מחדש את המשמעות של חיבור הקיבוץ למתח גבוה ובכך להוזיל את עלות החשמל ולאפשר פיתוח חברת חלוקת חשמל לה יתרונות ניכרים בפוטנציאל הפיתוח של פרויקטים סולאריים.

למנהלי קיבוצים, שטרם הסדירו את חלוקת החשמל בשטחם או קיבוצים צרכני מתח נמוך – מוצע לערוך ניתוח כולל של מכלול המשמעויות הגלומות בחלופות חלוקת החשמל האפשרית להם ולהציג את הניתוח לדיון מושכל בהנהלת הקיבוץ.

לקיבוצים, שכבר הקימו והפעילו חברה לחלוקת חשמל – מוצע לעשות בחינה כוללת של פעילות חברת החלוקה לאור השינויים שהיו מאז הקמתה, בין השאר, בנקודות שלהלן:

 • השוואת תקציב הפעילות, שאושר במועד החלטה על הפעלת החברה, לביצועים בפועל בשנים 2018 – 2019, ומתן הסברים לשינוים מהותיים במידה וקיימים.
 • ניתוח יעילות התפעול של החברה, בהיבטים של שיעור הפחת והחשמל הלא מחולק וכן עלויות התפעול בהשוואה לנתוני תקן מקובלים בפעילותן של חברות חלוקת חשמל בהיקפים דומים.
 • בחינת התאמת הסכם השירותים בין הקיבוץ לחברת החלוקה להיקפי הפעילות כיום והמלצה על עדכון ההסכמים, בהתאם לצורך.

 

 • ניתוח היבטי המס בפעילות חברת החלוקה.
 • בחינת אופן ההתחשבנות של חברת חלוקת החשמל מול מערכות סולאריות, שהוקמו או שמתוכננות להיות מוקמות בשטח החלוקה (הן על גגות מבנים ציבוריים והן על גגות של חברים ותושבים).
 • יודגש, כי סוגיה זו משמעותית מאוד לאחר שינוי הוראות הרגולציה לגבי אופן ההתחשבנות בסוף שנת 2019.
 • עריכת תכנית עסקית רב שנתית כולל תזרים מזומנים ודוח שימושים ומקורות לצורך מימון תכנית ההשקעות הנדרשת באבני הדרך של המתווה.
 • הצגת הניתוח הכולל להנהלת הקיבוץ וחברת חלוקת החשמל כחלק מתהליכי הניהול התקין והיעיל של החברה.

 

 

אנו מלווים לאורך שנים מספר רב של קיבוצים בתהליכי החלטה לגבי אופן ניהול חלוקת החשמל בשטחם וכן מבצעים ניתוחים ובקרות איכות לגבי חברות חלוקה שכבר פועלות. נשמח להיות בקשר בנושאים שבנדון.

 

 

לצורך מידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון:  052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

נרי אולמן, בטלפון:  03-6382808 או בדוא"ל   nery@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן