PDF להורדה

חברות חלוקת חשמל – תעריפי חשמל 2020

שנה: 2019

מספר החוזר: 104.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה רשות החשמל פרסמה לשימוע ציבורי את תעריפי החשמל המתוכננים במשק החל מתחילת שנת 2020.

ככלל, רשות החשמל מתכננת, על פי השימוע, להוזיל את עלות החשמל לצרכנים בשיעור של כ-4%. הירידה הצפויה בתעריף הינה בשל ירידה בעלויות הפחם, מכירת תחנת הכוח "אלון תבור" במסגרת הרפורמה בחברת חשמל, ירידה בעלויות רכישת הגז הטבעי וכן פיצוי חברת חשמל בגין אי אספקת חשמל ממצרים. מנגד, שיעור ירידת התעריף מתון, בשל השפעות משנים קודמות וכניסה מאסיבית של חשמל מאנרגיות מתחדשות.

כיוון שהתעריפים אינם סופיים, איננו מפרסמים את הטבלה המלאה ונפרסמה מיד כשתעבור כהחלטת מליאת מועצת רשות החשמל (לקוחות המעוניינים לראות את טבלאות התעריפים המלאות יכולים להיכנס לאתר רשות החשמל[1]).

תמצית השינוי המתוכנן בתעריפים על חברות חלוקת החשמל בקיבוץ:

  • ירידה בשיעור של כ-4.7% בתעריפי החשמל הקבועים לבית ולמבני ציבור.
  • ירידה ממוצעת בשיעור של כ-6.4% בתעריפי מתח גבוה – תעריפי רכישה של מפעלים.
  • ירידה ממוצעת בשיעור של כ-6.1% בתעריפי מתח גבוה מכירה מרוכזת – תעריפים של מחלקי חשמל.
  • ירידה בשיעור של כ-8.1% בתעריפי הייצור.

ההשפעות החזויות על חברות חלוקת חשמל הינן לפי הפירוט הבא:

  • קיטון במרווח החלוקה למפעלים צרכני מתח גבוה בשיעור של כ-5.2% (ירידת המרווח מ-5% ל-4.8%).
  • עלייה במרווח החלוקה לצרכני מתח נמוך בשיעור של כ-8.5%.
  • ירידת שיעור ההנחה מיצרני חשמל פרטיים, המבוססת על מרכיב הייצור שנשחק בשיעור 8.1%.
  • רווחיות חברות החלוקה להן צרכנים גדולים במתח גבוה תשחק עקב שחיקת מרווח החלוקה והשחיקה בהנחת היח"פ.
  • רווחיות של חברות חלוקה, שעיקר לקוחותיהן הינם צרכני מתח נמוך, תעלה בשל השחיקה הגבוהה יותר בעלות רכישת החשמל ביחס לשחיקה במחירי המכירה.

נציין כי בימים אלו בוחנת רשות החשמל את המודל הכלכלי לפיו פועלות חברות החלוקה, המבוסס על הפער בין מחיר קניה למחיר מכירת חשמל, ושוקלת להגדיר בסיס תעריף אחיד לחברות חלוקת חשמל שיתבסס על עלויות הפעלה נורמטיביות של חברה ממוצעת לחלוקת חשמל.

לקראת תום שנת 2019, ובעקבות שינויים שחלו באופן התייחסות רשות החשמל לייצור חשמל עצמי בשטחי חלוקת חשמל, אנו מציעים לחברות חלוקת החשמל לערוך ניתוח כולל לבחינת אופן פעילותן בהיבטי התפעול (בחינת יעילות תפעולית ביחס לנתוני תקן), עמידה בהוראות הרגולציה, הפעלה נכונה בהיבטי המס השונים, בחינת תכנית השקעות ואופן מימונה וכן אופן ההתחשבנות מול מערכות סולאריות או תחנות קוגנרציה הפועלות בשטח המחלק.

 

 

לצורך מידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון:  052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

נרי אולמן, בטלפון:  03-6382808 או בדוא"ל   nery@mbtcpa.co.il

 

[1] https://pua.gov.il/Hearings/Pages/default.aspx

 

דילוג לתוכן