PDF להורדה

חברה פרטית – חובת תשלום אגרה שנתית והגשת דוח שנתי (2024)

שנה: 2024

מספר החוזר: 6.2024


בהתאם לחוק החברות ותקנותיו, מוטלת חובה על כל חברה הרשומה ברשם החברות לשלם אגרה שנתית (למעט חברה שפורקה בהתאם להוראות פקודת החברות או חברה שנמחקה), וכן להגיש דוח שנתי לרשם החברות.

תשלום אגרה שנתית

אגרה שנתית בתעריף מופחת – לתשלום  עד ליום 31 במרץ 2024 – 1,262 ש"ח.

החל מיום 1 באפריל 2024 ועד ליום 31 בדצמבר 2024 – 1,675 ש"ח.

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשות התאגידים (הדרך המומלצת על ידי הרשות) או באמצעות בנק הדואר.

לתשלום האגרה באתר רשות התאגידים – לחצו כאן

הערות:

  • חברה שנרשמה ברשם החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית רק במהלך אותה שנה קלנדרית בה נרשמה.
  • נסח חברה כולל פירוט לגבי סכום האגרה השנתית שעל החברה לשלם עבור השנה הנוכחית ומופיע בנסח כ"יתרת חוב" לשנה הנוכחית. יצוין, כי אי תשלום האגרה במהלך השנה הקלנדרית אינו נחשב להפרה של חובת התשלום הקבועה בחוק.
  • חברה הנמצאת בהליכי פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית כל עוד לא חוסלה.

תשומת לבכם, שהפטור במסגרת הליכי פירוק מרצון לחברות שלא היו פעילות כלכלית הוארך עד ליום 29 בפברואר 2024.

  • חברה, שהפסיקה את פעילותה וסיימה הליך של פירוק מרצון, ייתכן שתהיה זכאית לקבל פטור מתשלום האגרות השנתיות. יובהר, כי לא יבוצע החזר כספי לאגרה שכבר שולמה. לכן מומלץ לבדוק האם החברה זכאית לפטור בטרם ביצוע תשלום.

חובת הגשת דוח שנתי

חברה פרטית חייבת בהגשת דוח שנתי לרשם החברות, אחת לשנה קלנדרית. אי הגשת דוח שנתי במועד עלולה להביא להכרזת החברה כחברה מפרת חוק.

יודגש, כי על הדוח השנתי להיות נכון ומעודכן ליום הגשתו – יש למלא את פרטי החברה המעודכנים למועד הגשת הטופס, ולא את פרטי החברה הנכונים לשנת הכספים שקדמה לדוח.

יובהר, כי דיווח שנתי לרשם החברות אינו הדוח הכספי וכי ניתן להגישו לרשם החברות בטרם הוכנו הדוחות הכספיים.

באמצעות דיווח שנתי קיימת אפשרות לעדכן את הפרטים הבאים: כתובת החברה, חלוקת הון המניות, בעלי המניות והמניות שבבעלותם, פרטי הדירקטורים המכהנים, פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן ומוסמכים לדווח.

מומלץ להפיק נסח חברה לפני מילוי הדוח. באם נעשו שינויים שטרם דווחו לרשם החברות יש לעדכנם באמצעות הדיווח השנתי. באם לא נעשו שינויים, יש למלא את הדוח בהתאם לפרטים הקיימים בנסח החברה.

ניתן להגיש את הדוח השנתי באמצעות הגשת טופס דוח שנתי של חברה פרטית (טופס 5) או באופן מקוון באתר רשם החברות (ההגשה באופן המקוון יכולה להתבצע רק על ידי מי שמעודכן כדירקטור בחברה או על ידי מי שדווח כ"מוסמך לדווח")[1].

להגשת דיווח שנתי מקוון לחברה – לחצו כאן

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

[1] חברות שהתאגדו מיום 27 ביוני 2022 ואילך חייבות להגיש את הדיווח באופן מקוון.

דילוג לתוכן