PDF להורדה

חברה פרטית – חובת תשלום אגרה שנתית והגשת דוח שנתי (2022)

שנה: 2022

מספר החוזר: 10.2022


על פי חוק החברות ותקנותיו, חובה על כל חברה להגיש דוח שנתי לרשם החברות וכן עליה לשלם אגרה שנתית (למעט חברה שפורקה בהתאם להוראות פקודת החברות או חברה שנמחקה).

תשלום אגרה שנתית

אגרה שנתית מופחתת – לתשלום  עד ליום 31 במרץ 2022 – 1,162 ש"ח.

תעריף רגיל לתשלום מיום 1 באפריל 2022 – 1,543 ש"ח.

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשות התאגידים (הדרך המומלצת על ידי הרשות) או לשלם באמצעות בנק הדואר.

הערות:

  • חברה שנרשמה ברשם החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית רק במהלך אותה שנה קלנדרית בה נרשמה.
  • נסח חברה כולל פירוט לגבי סכום האגרה השנתית שעל החברה לשלם עבור השנה הנוכחית ומופיע בנסח כ"יתרת חוב" לשנה הנוכחית. יצוין, כי אי תשלום האגרה במהלך השנה הקלנדרית אינו נחשב להפרה של חובת התשלום הקבועה בחוק.
  • חברה הנמצאת בהליכי פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית כל עוד לא חוסלה.
  • חברה, שהפסיקה את פעילותה וסיימה הליך של פירוק מרצון, ייתכן שתהיה זכאית לקבל פטור מתשלום האגרות השנתיות. יובהר, כי לא יבוצע החזר כספי לאגרה שכבר שולמה. לכן מומלץ לבדוק האם החברה זכאית לפטור בטרם ביצוע תשלום.

לתשלום האגרה באתר רשות התאגידים – לחצו כאן

 

 

חובת הגשת דוח שנתי

חברה פרטית חייבת בהגשת דוח שנתי לרשם החברות, אחת לשנה קלנדרית.

יודגש, כי אי הגשת דוח שנתי במועד עלולה להביא להכרזת החברה כחברה מפרת חוק.

יובהר, כי דיווח שנתי לרשם החברות אינו הדוח הכספי וכן, כי ניתן להגישו לרשם החברות בטרם הוכנו הדוחות הכספיים.

באמצעות דיווח שנתי קיימת אפשרות לעדכן את הפרטים הבאים: כתובת החברה, חלוקת הון המניות, בעלי המניות והמניות שבבעלותם, פרטי הדירקטורים המכהנים, פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן ומוסמכים לדווח.

מומלץ להפיק נסח חברה לפני מילוי הדוח. באם נעשו שינויים שטרם דווחו לרשם החברות יש לעדכנם באמצעות הדיווח השנתי. באם לא נעשו שינויים, יש למלא את הדוח בהתאם לפרטים הקיימים בנסח החברה.

ניתן להגיש את הדוח השנתי באמצעות הגשת טופס דוח שנתי של חברה פרטית (טופס 5) או באופן מקוון באתר רשם החברות (ההגשה באופן המקוון יכולה להתבצע רק על ידי מי שמעודכן כדירקטור בחברה או על ידי מי שדווח כ"מוסמך לדווח").

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן