PDF להורדה

חברה פרטית ושותפות – תזכורת בדבר חובת תשלום אגרה שנתית

שנה: 2019

מספר החוזר: 100.2019


ברצוננו להזכירכם, כי חברה פרטית ושותפות חבות בתשלום אגרה שנתית. האגרה לשנת 2019, הינה בסך 1,506 ש"ח ויש לשלמה עד ה-31 בדצמבר 2019.

את האגרה ניתן לשלם:

  • באמצעות כרטיס אשראי – באתר האינטרנט של רשות התאגידים בכתובת:

https://ecom.gov.il/voucherspa/input/411

  • בכל סניף דואר – אין צורך להציג שובר נייר לתשלום בבנק הדואר, מספיק לציין את מספר החברה.

יודגש, כי חברה שלא תשלם את חובותיה עלולה להיות מוכרזת כחברה מפירה, כולל הטלת קנסות ועיצומים.

בעניין זה ראו גם את חוזרנו 20/19.

  

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן