PDF להורדה

חברה פרטית ושותפות – חובת תשלום אגרה שנתית והגשת דוח שנתי

שנה: 2020

מספר החוזר: 16.2020


על פי החוק, חובה על כל חברה להגיש דוח שנתי לרשם החברות[1] וכן על כל חברה ושותפות[2] לשלם אגרה שנתית.

תשלום אגרה שנתית לשנת 2020

אגרה שנתית (מופחתת) לתשלום מ-1 בינואר 2020 ועד 31 במרץ 2020 – 1,137 ש"ח.

אגרה שנתית בתעריף רגיל לתשלום מ-1 באפריל 2020 ועד 31 בדצמבר 2020 – 1,511 ש"ח.

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשות התאגידים (הדרך המומלצת על ידי הרשות): https://ecom.gov.il/voucherspa/input/411, או לשלם באמצעות בנק הדואר.

הערות:

  • חברה או שותפות, שנרשמה ברשם החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית רק במהלך אותה שנה קלנדרית בה נרשמה.
  • נסח חברה או שותפות כולל פירוט לגבי סכום האגרה השנתית שעל החברה או השותפות לשלם עבור השנה הנוכחית ומופיע בנסח כ"יתרת חוב" לשנה הנוכחית. יצוין, כי אי תשלום האגרה במהלך השנה הקלנדרית אינו נחשב להפרה של חובת התשלום הקבועה בחוק.
  • חברה הנמצאת בהליכי פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית כל עוד לא חוסלה.
  • חברה, שהפסיקה את פעילותה וסיימה הליך של פירוק מרצון, ייתכן שתהיה זכאית לקבל פטור מתשלום האגרות השנתיות. יובהר, כי לא יבוצע החזר כספי לאגרה שכבר שולמה. לכן מומלץ לבדוק האם החברה זכאית לפטור בטרם ביצוע תשלום.
  • הליכי פירוק חברה מרצון – ב-15 בספטמבר 2019 תוקן סעיף 342 לחוק החברות, המסדיר הליכי פירוק חדשים (ומבטל את ההוראות שעסקו בפירוק חברה מרצון בפקודת החברות). הליכי הפירוק החדשים כוללים הקלות, כגון: פירוק חברה מרצון בשני שלבים בלבד וביטול הדרישה לפרסום ברשומות (הפרסום מתבצע על ידי רשם החברות ללא צורך בתשלום אגרה). כמו כן, נקבע הליך פירוק מזורז לחברות שאינן פעילות, הכולל הגשת מסמכים בשלב אחד בלבד.

חברה – חובת הגשת דוח שנתי

חברה פרטית חייבת בהגשת דוח שנתי לרשם החברות, אחת לשנה קלנדרית.

יודגש, כי אי הגשת דוח שנתי במועד עלולה להביא להכרזת החברה כחברה מפרת חוק.

יובהר, כי דיווח שנתי לרשם החברות אינו הדוח הכספי וכן, כי ניתן להגישו לרשם החברות בטרם הוכנו הדוחות הכספיים.

באמצעות דיווח שנתי באפשרותכם לעדכן את הפרטים הבאים: כתובת החברה, חלוקת הון המניות, בעלי המניות והמניות שבבעלותם, פרטי הדירקטורים המכהנים, פרטי הדירקטורים שחדלו לכהן ומוסמכים לדווח.

מומלץ להפיק נסח חברה לפני מילוי הדוח. באם נעשו שינויים שטרם דווחו לרשם החברות יש לעדכנם באמצעות הדיווח השנתי. באם לא נעשו שינויים, יש למלא את הדוח בהתאם לפרטים הקיימים בנסח החברה.

ניתן להגיש את הדוח השנתי באמצעות הגשת טופס דוח שנתי של חברה פרטית (טופס 5) או באופן מקוון באתר רשם החברות (ההגשה באופן המקוון יכולה להתבצע רק על ידי מי שמעודכן כדירקטור בחברה או על ידי מי שדווח כ"מוסמך לדווח").

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]  חוק החברות, תשנ"ט-1999 ותקנותיו.

[2]  פקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל"ה-1975 ותקנותיה.

דילוג לתוכן