PDF להורדה

זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות לגבי עובד שהוצא לחל"ת בתקופת משבר הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 46.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הנחיות מיוחדות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב צמוד לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת), המאפשרות זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק, זאת לאור המצב המיוחד בעקבות משבר הקורונה ויציאת עובדים רבים לחל"ת לתקופה שאינה ידועה.

על פי ההנחיות החדשות, הוחלט להקל ולקבוע, כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ובאותו מועד או לאחריו החזיר למעסיק את הרכב שהוצמד לו – ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו (זאת במקום זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה).

שווי שימוש יחסי יחושב גם בעת חזרתו של העובד מהחל"ת, במידה ויקבל רכב מהמעסיק במהלך החודש.

יודגש, כי שווי השימוש יחושב, לפי מועד החזרת הרכב למעסיק, ולא לפי מועד יציאת העובד לחל"ת, וכן תנאי להקלה הינו שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרת העובד לעבודה לא העמיד לרשותו המעסיק רכב.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן