PDF להורדה

זקיפת שווי שימוש ברכב – הנחיות מיוחדות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"

שנה: 2023

מספר החוזר: 116.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הנחיה בעניין חיוב שווי שימוש ברכב הצמוד לעובדים המגויסים למילואים בצו 8 ולעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת).

נזכיר, כי תקנות מס הכנסה[1] קובעות כי מעסיק, שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד, נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות (להלן "שווי שימוש ברכב"). יובהר, כי גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש, הרי שיש לזקוף לעובד שווי רכב מלא.

לאור המצב הביטחוני בתקופת מלחמת "חרבות ברזל", עובדים רבים גויסו למילואים בצו 8 או הוצאו לחל"ת לתקופה שאינה ידועה. על כן, הוחלט ברשות המסים להקל ולקבוע, כי עובדים אלו, שהחזירו למעסיק את הרכב שהוצמד להם – ייזקף להכנסתם שווי שימוש ברכב באופן יחסי למספר הימים בחודש בהם הרכב היה ברשותם. השווי היחסי יחושב גם בעת החזרת הרכב לרשות העובד.

בשל הנסיבות הביטחוניות המיוחדות, הודעה מהעובד או מי מטעמו באשר להחזרת הרכב / אי העמדת הרכב לרשותו או למי מטעמו בתקופה זו, יכולה להיעשות גם בדיעבד ולכל המאוחר, עד 7 ימי עבודה לאחר סיום תקופת שירות המילואים.

יצוין, כי באשר לעובדים שגויסו למילואים בצו 8 – יכול המעסיק לוודא מול העובד, או מי מטעמו, את החזרת הרכב לרשות המעסיק, לרבות השארתו בשטח.

המלצתנו, בכל מקרה בו הוחזר הרכב למעסיק, אם כתוצאה מגיוס למילואים או יציאה לחל"ת, לשמור את מסמך ההודעה של העובד, בו הוא מודיע למעסיק על מועד החזרת הרכב לרשותו של המעסיק, וכן על מועד החזרת הרכב לרשות העובד.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

 

[1] תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז -1987

דילוג לתוכן