PDF להורדה

זכאות להנחה בארנונה – עסקים שמחזורם מעל 400 מיליון ש"ח

שנה: 2021

מספר החוזר: 103.2021


בהמשך לחוזרנו 79/21 בדבר זכאות עסקים, שבשנת 2019 מחזורם השנתי היה מעל 400 מיליון ש"ח, להנחה בארנונה – ברצוננו לעדכנכם, כי כעת נפתחה המערכת להגשת הבקשות, באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באתר משרד הכלכלה.

להלן עיקרי תנאי ההטבה:

  • ההנחה תהיה בשיעור 95% עבור התקופה שבין נובמבר 2020 ליוני 2021.
  • קבלת ההנחה תלויה בשני התנאים הבאים:
  • זכאות למענק "הוצאות קבועות" מרשות המסים.

ההנחה תינתן בגין החודשיים שבאים לאחר החודשיים בהם ניתן המענק. לדוגמה, בקשה להנחה עבור החודשים נובמבר – דצמבר, מבוססת על ירידה בהכנסות וזכאות למענק הוצאות קבועות עבור ספטמבר – אוקטובר.

  • פגיעה בהכנסות בהתאם למחזור ולשיעור הפגיעה – זאת בהתאם לגודל העסק.
  • שיעור הירידה המינימלי במחזור העסקי המזכה בהנחה הינו 60%.

יובהר, כי ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה ולא תינתן בגין נכסים המשמשים למגורים וכדומה.

 

הגשת הבקשה תעשה באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה: https://www.sba.org.il/hb/landingsSite/Pages/km5.aspx

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לסטפני פינקלשטיין: 052-5364433,  stephanie@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן