PDF להורדה

התראה של רשות המסים – לעוסקים הרשומים באיחוד עוסקים – אשר טרם העבירו דוח שנתי מסכם

שנה: 2019

מספר החוזר: 48.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה התראה לפני הטלת קנס מנהלי לעוסקים הרשומים כאחד באיחוד עוסקים, ואשר לא הגישו דוח שנתי מסכם על כל עסקאותיהם, כמחויב על פי סעיף 71א. לחוק מס ערך מוסף[1].

יצוין, כי בדיקת רשות המסים העלתה, שרמת הציות של דיווח הדוח השנתי המסכם נמוכה. לאור זאת הרשות התריעה, כי בכוונתה לפעול להעלאת רמת הציות על ידי נקיטת צעדים כנגד סרבני הדיווח.

יובהר, כי אי הגשת דוח שנתי מסכם של כל אחד מהעוסקים הכלולים באיחוד העוסקים, מהווה עבירה מנהלית, שבגינה ניתן להטיל קנס מנהלי בסך 5,000 ש"ח, בגין כל דוח שלא הוגש.

הרשות הבהירה, כי טרם הטלת הקנס המנהלי ועל מנת להימנע מנקיטת צעדים מנהלתיים מידיים, יישלחו מכתבי התראה לעוסקים שטרם דיווחו את הדוחות לשנים 2016 ו-2017 (במצטבר). על עוסקים, שלא יגישו דיווח לאחר מכתב ההתראה, יוטל קנס מנהלי.

נזכיר, כי כל עוסק מחויב להגיש דוח שנתי מסכם על סך כל עסקאותיו, לרבות עסקאות שעשה עם העוסקים שנרשמו עמו כאחד וכן על כל רכישותיו וכל השירותים שקיבל, לרבות מהעוסקים שנרשמו עמו כאחד, בתוך 90 ימים מתום שנת המס.

נציין, כי ברית פיקוח בשיתוף עם ועדות המיסוי של התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים פועלים מול הנהלת רשות המסים בנוגע להתנהלות המגזר ההתיישבותי.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

רו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845,    yosys@mbtcpa.co.il

רו"ח יהודית קריסטל, בטלפון: 03-7180101,   yehudit@britcpa.co.il

 

[1]  ראו חוזרנו 17/11.

דילוג לתוכן