PDF להורדה

התמודדות עם משבר נגיף הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 29.2020


בהמשך למכתבנו מיום 16 במרץ 2020, בחוזר שלהלן מידע נוסף בדבר נושא ההתמודדות עם משבר נגיף הקורונה.

אנו עומדים לרשותכם בכל עת, על מנת לסייע בצליחת המשבר הנוכחי.

 • דחיית מועדים לתשלומים והגשת דוחות לרשויות המס

רשות המסים הודיעה על :

 • דחייה בחודשיים של המועד להגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה לשנת 2019, לחברות ולמלכ"רים ל-30 ביולי 2020.
 • מתן ארכה לאישורים על ניכוי מס במקור, שתוקפם יפוג ביום 31 במרץ 2020, עד ליום 30 באפריל 2020.
 • מתן ארכה לתוקפם של אישורי תיאומי מס לשנת 2019 עד לתשלום משכורת מאי 2020.
 • דחיית מועד הדיווח והתשלום לעסקים המדווחים למע"מ בדיווח חד חודשי עד ליום 26 במרץ 2020.
 • דחיית מועד הדיווח והתשלום לעוסקים המדווחים למע"מ בדיווח דו חודשי עד ליום 27 באפריל 2020.
 • מענק לעצמאיים ועסקים קטנים

כפי שפורסם באמצעי התקשורת בימים האחרונים, בכוונת משרד האוצר ומשרד הכלכלה לתת מענק לעצמאיים ועסקים קטנים בגובה 6,000 ש"ח, בהתאם לעמידה בקריטריונים.

אנו פועלים להרחיב את התקנות, כך שיחולו גם על ענפים בקיבוצים, אשר איבדו את מקור הכנסתם כתוצאה מהמשבר. לצד זאת, חברי קיבוצים שהינם שכירים זכאים לחל"ת כמו כל שכיר אחר במשק.

יובהר, כי טרם פורסמו הנחיות בעניין, כך שייתכנו שינויים בקריטריונים לזכאות, כמו גם בדרכי הפעולה הנדרשות. עדכון בנושא זה יובא לידיעתכם מיד עם פרסומו.

 • קבלת הלוואות בערבות מדינה

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, הוקם מסלול ייעודי למימון הון חוזר במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים.

למי מיועדת התכנית?

עסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים בפעילות העסקית, כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, ושהינם בעלי מחזור של עד 100 מיליון ש"ח.

מה גובה ההלוואה שניתן לקבל?

עד 500,000 ש"ח עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 6.25 מיליון ש"ח, או עד 8% מהמחזור עבור עסקים עם מחזור שנתי של 6.25 עד 100 מיליון ש"ח.

בין תנאי הסף:

 • העסק רשום בישראל ואין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.
 • חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים, אין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם ולא קיים חוב פגום.

דגשים נוספים:

 • מדובר בהלוואה למשך של עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 6 חודשים.
 • הריבית הינה הריבית המקובלת במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה, על פי שיקול דעתו של הבנק.
 • זמני הטיפול בבקשה יקוצרו לעד 9 ימי עבודה בבנק הנבחר.
 • העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 10% מגובה ההלוואה המאושרת.
 • לכל בקשה נדרשת ערבות אישית של הבעלים על מלוא סכום ההלוואה.

אנו פועלים ביחד עם התנועה הקיבוצית כדי לבטל תנאי זה ככל שהדברים אמורים בקיבוצים.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות להלוואות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן