PDF להורדה

התמודדות עם משבר נגיף הקורונה – קבלת הלוואות בערבות המדינה – עדכון

שנה: 2020

מספר החוזר: 44.2020


להלן מידע תמציתי מעודכן על מסלול הלוואות בערבות המדינה למימון הון חוזר לעסקים קטנים ובינוניים, שיציגו קשר בין הקשיים התזרימים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות נגיף הקורונה.

יובהר, כי בעקבות טיפול משותף שלנו ושל התנועה הקיבוצית הוסרו חסמים שמנעו מקיבוצים להגיש בקשות במסגרת זו.

להלן התנאים המעודכנים לקבלת ההלוואות

  • התוכנית מיועדת לעסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים בפעילות העסקית, כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה, ושהינם בעלי מחזור של עד 400 מיליון ש"ח.
  • גובה ההלוואה שניתן לקבל הינו עד 500,000 ש"ח, או עד 8% מהמחזור השנתי עד 20 מיליון ש"ח.
  • בין תנאי הסף לקבלת ההלוואות:

–    העסק רשום בישראל ואין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל.

–    חשבונותיו של העסק ו/או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות אינם מוגבלים ו/או מעוקלים ואף אינם מועמדים להגבלה.

–    העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים, אין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם ולא קיים חוב פגום.

  • דגשים נוספים:

–    ההלוואה עד 5 שנים עם אפשרות לקבלת גרייס עד 12 חודשים, בריבית  ממוצעת של פריים + 1.5%.

–    תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה.

–    העסק נדרש להעמיד בטחונות עד 5% מגובה ההלוואה המאושרת.

–    הסדר הערבויות יהיה בהתאם לדרישת הבנק נותן האשראי.

הבקשה תוגש ישירות לבנק אשר יבחר על ידי העסק. על פי הצהרת האוצר זמני הטיפול בבקשה יקוצרו לעד 7 ימי עבודה בבנק הנבחר.

במידה והבקשה לא אושרה – ניתן לפנות לבנק בשנית (או לבנק אחר) לאחר 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה.

לעזרה בהגשת בקשות להלוואות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן