PDF להורדה

התמודדות עם משבר נגיף הקורונה – מענק לעצמאיים ועסקים קטנים – עדכון

שנה: 2020

מספר החוזר: 47.2020


בהמשך לחוזרנו 31/20, ברצוננו לעדכנכם, כי פורסמו התנאים לזכאות לקבלת מענק לעצמאים ועסקים קטנים.

להלן התנאים העיקריים לקבלת המענק

  • מענק הסיוע יינתן לעצמאי אשר מלאו לו 20 שנים בשנת 2019, ושהינו בעל עסק פעיל לכל הפחות בכל תקופה שבין ה-1 בספטמבר 2019 ל-29 בפברואר 2020.
  • הכנסתו החייבת של העצמאי לשנת המס 2018 אינה עולה על 240,000 ש"ח. יצוין, כי מדובר בהכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, אך היא אינה כוללת את רווחי ההון של היחיד ושבח המקרקעין שלו.
  • הכנסתו החייבת, החודשית הממוצעת מעסקו, לשנת המס 2018, עולה על 2,000 ש"ח.
  • צירוף הכנסתם החייבת של העצמאי ובן/בת זוגו לשנת המס 2018, אינה עולה על 340,000 ש"ח.
  • העסק היה פעיל לפחות בכל התקופה שבין ה-1 בספטמבר 2019 ל-28 בפברואר 2020 (דהיינו, עסק שקם לאחר ה-1 בספטמבר 2019 לא יהיה זכאי למענק).
  • מחזור עסקאותיו של העצמאי בחודשים מרץ – אפריל 2020, ירד ביחס למחזור עסקאותיו בתקופה המקבילה בשנת 2019, בסכום אשר עולה על 25%. ככל, שהעסק החל את פעילותו לאחר ה-1 במרץ 2019 – ייבחן התנאי באשר לתקופה המקבילה ביחס לממוצע מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29 בפברואר 2020.
  • העצמאי הגיש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018, וכן דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים.
  • עצמאי, שהקים את עסקו בשנת 2019 (עד ל-1 בספטמבר 2019, כאמור) – ייבדק רק אחרי הגשת הדוח השנתי.
  • לא היו לעצמאי הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, כאמור בסעיף 17א לחוק מענק עבודה.

יצוין, כי המענק ייחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אורן חינגה, בטלפון: 04-6800445

 oren@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן