PDF להורדה

התייחסות חברת חלוקת החשמל של הקיבוץ לשימוע בעניין "ממשק בין מחלקים"

שנה: 2021

מספר החוזר: 91.2021


בהמשך לחוזרנו 87/21 בדבר פרסום של רשות החשמל על שימוע לאמת מידה חדשה, שעניינה הינו הסדרת הממשק בין חברת החשמל (מחלק חשמל דומיננטי) למחלק חשמל היסטורי בקיבוצים – אנו ממליצים לכל קיבוץ, שמפעיל חברת חלוקת חשמל בשטחו, לשלוח התייחסות לשימוע בהתבסס על הפורמט המצורף לחוזר (או כל פורמט אחר שינוסח על ידי הקיבוץ).

יודגש, כי המועד האחרון להגשת התייחסות לשימוע הינו ה-12 באוגוסט 2021.

יובהר, כי אמת המידה על פי השימוע מתייחסת אל מחלק החשמל כאל צרכן ומעמיסה עליו אחריות ועלויות, שאינן מתיישבות עם מעמדו של מחלק החשמל ההיסטורי כספק שירות חיוני (סש"ח) עבור צרכניו.

שימוע זה מצטרף לדרישות של חברת החשמל לישראל (חח"י) ממחלקי חשמל היסטוריים בכל הקשור להקמת מערכות סולאריות בשטח החלוקה ובין היתר ביצוע סקר ישימות / היתכנות (בתשלום), הקמת ארון תקשורת (LOM) (על חשבון המחלק) המאפשר שליטה של חח"י בייצור החשמל בשטח החלוקה ועוד.

נציין, כי פורום האנרגיה של התק"צ, הכולל את מחלקת הכלכלה ואת הגופים העוסקים בתחום האנרגיה במגזר הקיבוצי, שלח כבר התייחסות מרוכזת לרשות החשמל וכן נמצא בתהליכי דיונים בנדון מול הרשות, אולם התייחסות ספציפית של מחלקי החשמל תחזק את הטיעונים המוצגים על ידי הפורום.

לבקשה למשלוח קובץ הוורד עם הפורמט למכתב התייחסות – לחצו כאן

את ההתייחסות יש להגיש לגב' אסנת מרום  Hearing@pua.gov.il, פקס: 02-6217183

טלפון: 02-6217109

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני:  052-4771747, alonr@mbtcpa.co.il

נרי אולמן:  03-6382808,   nery@mbtcpa.co.il

לכבוד

הגברת אסנת מרום

רשות החשמל – משרד האנרגיה

 

הנידון: חברת XXX ח.פ XXX – תגובה לשימוע לעניין אמת מידה ממשק בין מחלקים

בהתייחס לשימוע שבנידון שפורסם על ידי רשות החשמל ביום 22.7.21, בעניין אמת מידה 35כ8 (להלן: "אמת המידה") (ממשק בין מחלקים) ברצוננו להתייחס לנקודות שלהלן:

  1. מחלק חשמל היסטורי מוגדר כספק שירות חיוני (סש"ח), המחויב על פי החוק לתת שירות לצרכנים בשטחו. המחלק איננו "צרכן", ועל כן לא אמור להיות מחויב בהוצאות הנדרשות מצרכנים.
  2. בסעיף (ז)(1) לאמת המידה הוגדר כי המחלק נדרש להקים על חשבונו ממסר "הגנת חוסר רשת" (LOM) ומערכת תקשורת לשליטה ובקרה של המחלק הדומיננטי – מדובר בתוספת עלות השקעה ובהוצאות תפעול שוטפות שחלות על המחלק מבלי שיש לו מקורות כיסוי להוצאות אלו וכן מאפשרות למחלק הדומיננטי להתערב בצורה בלעדית באופן ניהול שטח החלוקה של המחלק.
  3. סעיף ו(3) לאמת המידה מחייב את המחלק לשלם "קנס" בגין ההספק הסולארי עליו הצהירו הצרכנים בשטח החלוקה ולא הקימו בפועל – היקף ההספק הסולארי המוקם בשטח החלוקה תלוי בצרכני המחלק ולא במחלק עצמו ועל כן לא ניתן לחייב את המחלק בתשלום בגין הצרכנים שבשטחו.

 

נציין, כי שימוע זה מצטרף לדרישות נוספות רבות החלות על מחלק חשמל היסטורי המוסיפות לו צורך בהשקעות והוצאות תפעול, כאשר במקביל צרכנים בשטח החלוקה רשאים להקים מערכות ליצור חשמל עצמי (בגנרציה או במערכות סולאריות) ולא לרכוש את החשמל מהמחלק, דבר שפוגע בהכנסות המחלק וביכולתו לעמוד בדרישות החלות עליו מתוקף החוק.

 

 

 

 

 

בכבוד רב

חברת XXXXX בע"מ

דילוג לתוכן