PDF להורדה

התחשבנות בין מחלק חשמל ליצרני חשמל בשטחו

שנה: 2019

מספר החוזר: 92.2019


בסוף שנת 2018, פרסמה רשות החשמל החלטה המגדירה את אופן ההתחשבנות הכספית בין מחלק חשמל היסטורי לבין יצרני חשמל בשטח החלוקה. החלטה זו קיבלה תוקף חוקי לאחרונה, לאחר שההחלטה פורסמה לציבור במסגרת "כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני)(תיקון מס' 13), תשע"ט-2019".

על פי תפיסת רשות החשמל, אשר קיבלה ביטוי גם בהחלטה זו, מחלק חשמל אינו צרכן, ומעמדו הינו כמו מעמדה של חברת החשמל מול הצרכן בעיר או במושב. בנוסף הוגדרו בהחלטה דרישות הדיווח החודשי ואופן ההתחשבנות בין המחלק ההיסטורי לחברת החשמל בגין החשמל המיוצר בשטחו.

כיוון, שבקיבוצים רבים ישנן מערכות סולאריות ממספר אסדרות של רשות החשמל, וכיום יש גם קיבוצים המקימים מערכות נוספות, נסקור בחוזר זה את אופן ההתחשבנות בין מחלק החשמל לכל אחת מהאסדרות הסולאריות, בהתאם להוראות הרגולציה.

על פי ניסיוננו, במספר רב של קיבוצים לא ערכו ניתוח מלא של השלכות ההוראות החדשות. כתוצאה מכך, ייתכן שקיבוצים אלו פועלים כיום במודל שאינו תואם את הוראות הרגולציה, על כל המשתמע מכך.

מערכות תעריפיות לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת (אסדרות 1-8)

המערכות הסולאריות מחייבות את חברת חלוקת החשמל לפי כמות החשמל המיוצר ולפי התעריף לו זכאית המערכת, במקביל חברת חלוקת החשמל מחייבת בסכום דומה את חברת החשמל לישראל (חח"י) ומעבירה את התשלום לתאגיד המערכת הסולארית.

חח"י מחייבת במקביל את חברת חלוקת החשמל בגין צריכת החשמל בשטח החלוקה, לפי כמות החשמל שיוצר ולפי תעריף "מתח גבוה מכירה מרוכזת".

בגין הצריכה העצמית של החשמל, מאבדת חברת חלוקת החשמל את ההנחה מיצרן חשמל פרטי (יח"פ).

יודגש, כי במידה ונפלט חשמל לרשת הארצית, חח"י אמורה לתת לקיבוץ זיכוי בגין חשמל זה.

מערכות מונה נטו

לפי הרגולציה, שפורסמה לאחרונה, על חברת חלוקה לתת למערכת זיכוי בגין החשמל, שנצרך על ידי הצרכן אליו היא משויכת (בתעריף הצרכנות), וכן לזקוף לצרכן "קרדיט", שיקוזז מצריכת הצרכן בשעות בהן הוא צורך חשמל והמערכת אינה מייצרת.

בגין ייצור המערכת ישנה דרישה להעביר דמי איזון ודמי גיבוי לחח"י, וכמו כן בגין החשמל שנצרך כקרדיט, נדרשים להעביר גם עלויות תשתית.

 

על חברת חלוקת החשמל להוציא לחח"י חשבונית בגין הקרדיט ששילמה, על מנת לקבל החזר בגין סכום זה, ובמקביל תחויב חברת חלוקת החשמל על ידי חח"י בעלות השימוש בחשמל לפי תעריף מכירה מרוכזת מתח גבוה (כמו במקרה של המערכות התעריפיות).

יודגש, כי בהתאם לרגולציה החדשה, חברת חלוקת החשמל מאבדת את מרווח המכירה, שבין עלות הקנייה למחיר המכירה, בגין חשמל הנצרך ישירות מהמערכת.

כיוון, שבקיבוצים רבים המערכת הינה בשותפות עם צד ג', מומלץ להתחשבן מולו לגבי תוספת הרווח במערכת הסולארית אשר יעבור אליה מחברת חלוקת החשמל.

מערכות במכרז תעריף

בגין חשמל המיוצר במערכת ואינו נצרך אצל הצרכן, שאליו משויכת המערכת, מקבלים תעריף הזנה לרשת לפי התעריף שזכה במכרז (במכרז הראשון זכה תעריף של 23.33 אגורות לקוט"ש).

חשמל שנצרך ב"זמן אמת" על ידי הצרכן חוסך את עלות רכישת החשמל מהרשת הארצית, ובגינו יש להעביר לחח"י עלויות מערכתיות (כ-6 אגורות לקוט"ש).

דיווח

על פי הרגולציה החדשה על מחלק החשמל להעביר דיווח חודשי לחברת החשמל, מאומת בתצהיר חתום על ידי עורך דין, אשר בו יפורטו הפרטים שלהלן:

  • הספק וסוג טכנולוגיה של כל מתקן ייצור.
  • כמות החשמל שיוצרה בכל מתקן ייצור לפי התפלגות שעתית.
  • כמות החשמל שהוזרמה לרשת החלוקה של המחלק.
  • התשלום ששילם המחלק לכל מתקן ייצור.

 

כאמור, ייתכן שקיבוצים רבים פועלים כיום במודל שאינו תואם את הוראות הרגולציה, על כל המשתמע מכך. על כן, אנו מציעים לחברות חלוקת חשמל, לבצע ניתוח כולל של הייצור הסולארי בשטחי חלוקת החשמל, לבחון את הפוטנציאל לייצור חשמל נוסף בשטח החלוקה וכן להגדיר את אופן ההתחשבנות של מחלק החשמל מול כל מערכת סולארית הפועלת בשטחו.

 

 

לצורך מידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון:  052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

נרי אולמן, בטלפון:  03-6382808 או בדוא"ל   nery@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן