PDF להורדה

השמדת מלאי – הבהרת רשות המסים

שנה: 2019

מספר החוזר: 87.2019


בהמשך לחוזרנו 69/18 בדבר נוהל הדיווח למס הכנסה על השמדת מלאי – ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה הבהרה לגבי יישום ההוראה בקרב עסקים בהם מתבצעת השמדת מלאי באופן שוטף[1].

להלן עיקרי ההבהרה:

השמדת מלאי באופן שוטף מתייחסת למצב בו הנישום משמיד מלאי בעסקו כחלק משגרת העבודה, בעיקר בתחומי המזון והפארמה – לדוגמה:

  • תהליכי ייצור שבהם יש פחת מובנה אותו יש להשמיד;
  • מוצרים שהשמדתם, על פי דין אחר, חייבת להתבצע בתוך זמן קצר;
  • מוצרים פגי תוקף, מקולקלים או פגומים שהשמדתם חייבת להתבצע בתוך זמן קצר;
  • מוצרים אשר מוחזרים למוכר ו/או למחסן מרכזי ומושמדים כחלק ממדיניות ניהול מלאי אצל הנישום.

במקרים בהם מושמד המלאי באופן שוטף מתבטל הצורך בהודעה של 30 יום מראש לפקיד השומה. עם זאת, יש לצרף לדוח השנתי, המוגש בכל שנה, הודעה בדבר שיגרת השמדת המלאי.

כמו כן, יש לערוך פרוטוקול בגין השמדת המלאי, שיכלול את כל הפרטים הנדרשים, על מנת שניתן יהיה לזהות בוודאות את המלאי שהושמד ואת רישומו במערכת החשבונות של הנישום (את הפרוטוקול יכול להחליף כל תיעוד פנימי אחר הכולל את הפרטים המאפשרים מעקב).

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

 

[1] הבהרת רשות המסים להוראת ביצוע מס הכנסה מספר 14/201.

דילוג לתוכן