PDF להורדה

הרחבת תקופת מענק הוצאות קבועות לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020

שנה: 2020

מספר החוזר: 129.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי במסגרת אישור הכנסת לתכנית להרחבת רשת הבטחון הכלכלית, על ידי מתן הקלות נוספות לחודשים ספטמבר ואוקטובר, לעסקים שמחזור עסקאותיהם ירד בלפחות 25% – אושרה הרחבת תקופת מענק הוצאות קבועות[1] לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020. קיימת אפשרות שהתקופה תורחב גם לחודשים נובמבר ודצמבר 2020.

להלן עיקרי תנאי הזכאות וההקלות למענק עבור השתתפות בהוצאות קבועות

  • המענק יינתן בגין ירידה של לפחות 25% במחזור העסקאות ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (במקום לפחות 40% עד עתה).

מתן מקדמה מיידית בגובה 50% מהמענק הצפוי לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2020 – הזכאות למקדמה מותנית באישור לזכאות למענק באחת הפעימות הקודמות (מרץ – אפריל 2020 / מאי – יוני 2020). אישור הזכאות מתקבל מרשות המסים לאחר העברת הסכום הסופי בגין המענק עבור הפעימה הקודמת (יצוין, כי רשות המסים מתעכבת באופן משמעותי בין מתן הסכום הסופי למתן האישור).

סך המקדמה יתבסס על סכום המענק ששולם באחת מהפעימות הקודמות, לפי בחירת בעל העסק.

סכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום הזכאות הסופי, כפי שייקבע.

יובהר, כי ישנן פניות רבות לרשות המסים בנוגע לתלות המקדמה בקבלת אישור המענק בגין פעימות קודמות (לאור עיכוב משמעותי של רשות המסים בטיפול בבקשות אלו), אשר מונעות ממרבית התאגידים לבקש את המקדמה. במידה ויהיה שינוי בעמדת רשות המיסים בנושא זה נעדכן.

על עוסק, המעוניין בקבלת מקדמה, להגיש בקשה בתוך 30 יום מיום 30 בספטמבר 2020 ולהצהיר, כי יש לו יסוד סביר להניח כי הוא יהיה זכאי למענק ספטמבר – אוקטובר 2020.

  • הקלות בגין חודשים ספטמבר ואוקטובר 2020 (ייתכן, כי יוארכו לחודשים נובמבר – דצמבר) – עוסקים בעלי מחזור עסקאות מעל 300,000 ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח:
שיעור ההשתתפות נקבע (בדומה לפעימות קודמות) לפי מחזור הפעילות בשנת 2019:
שיעור הירידה במחזור הפעילות עד 100 מיליון    ש"ח 100 עד 200 מיליון ש"ח 200 עד 400 מיליון ש"ח
  שיעור ההשתתפות – לפי גובה מחזור הפעילות בשנת 2019
25% – 40% 10%
40% – 60% 20%
60% – 80% 35% 35%
80% – 100% 50% 50% 50%

יתר סעיפי החישוב תואמים את הנוסחאות הידועות[2].

עוסקים המגישים בקשה תחת איחוד עוסקים

מחזור הפעילות הכולל של איחוד העוסקים הוא הקובע עבור היכולת להגיש את הבקשה למענק.

עם זאת, ההגשה הינה פרסונלית עבור כל עוסק באיחוד העוסקים ואישור הבקשה אינו תלוי בירידת הפעילות של העוסקים האחרים.

יצוין, כי לצורך החישוב יש לשחזר את העסקאות והתשומות של כל עוסק בהתעלם משאר האיחוד, כולל התאמות לגבי עסקאות בין העוסקים בתוך האיחוד – לכל אלו יידרש אישור רואה חשבון.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

סטפני פינקלשטיין,  052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז אמיר,  052-2722159,   boaz@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר,  052-5736431,   yossi@mbtcpa.co.il

 

 

מוזמנים להצטרף לקבוצת דיון, שפתחנו בווטסאפ, בנושא התמודדות עם משבר הקורונה בדגש על תכנית הפיצויים:  https://chat.whatsapp.com/H8dvzjfRM05IqO2XLs5pqD

[1]  ראו חוזרינו 97/20 ו-62/20.

[2]  ראו חוזרנו 97/20.

דילוג לתוכן