PDF להורדה

הרחבת תחולת ועדות הקבלה ביישובים קהילתיים

שנה: 2023

מספר החוזר: 95.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה אושר בכנסת החוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 12), תשפ"ג-2023, שבו נקבעו מספר תיקונים בעניין סמכותה של ועדת הקבלה ביישובים הקהילתיים. התיקון בתוקף מיום ה-30 ביולי 2023.

להלן עיקרי התיקון הנוגע לעניין ועדות הקבלה:

יישוב קהילתי בו קיימות 400 עד 700 יחידות דיור יכול וייקרא מעתה "יישוב קהילתי המשכי" ויהיה רשאי להתנות קבלת משפחות חדשות ליישוב באישור ועדת קבלה, בתנאי שיעמוד בתנאים המצטברים הבאים:

  • היישוב נמצא בנגב או הגליל או באזור שיוגדר כאזור עדיפות לאומית (התיקון לא חל על יישובים באזור יהודה ושומרון).
  • היישוב מסווג באשכול 1 עד 5 במדד הפריפריאליות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
  • היישוב יקבל אישור מוועדה מנהלית להקמת ועדת קבלה.

יצוין, כי מתן האישור יותנה בהיבטים הבאים:

  • היישוב מתפקד כיישוב קהילתי (מנגון גביה לתקציב קהילתי, ארגון וניהול של שירותים קהילתיים, פעילות ציבורית קהילתית (שהרשות המקומית לא מספקת) על ידי היישוב וכדומה).
  • קיימת הצדקה, שהגדלת היישוב מעבר ל-400 יחידות דיור, תיעשה תוך הפעלת ועדת קבלה בכדי לשמור על אופי היישוב.

הוועדה המנהלית תורכב מ-5 חברים: נציג משרד ההתיישבות והמשימות הלאומיות (יו"ר), נציג רשם האגודות השיתופיות, נציג המועצה האזורית שבה נמצא הישוב, נציג הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית העולמית ונציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

יובהר, כי בהתאם לתיקון לחוק, אדם המבקש לרכוש זכות במקרקעין ביישוב קהילתי, זכאי לפנות ישירות לוועדת הקבלה. דהיינו, אין צורך בהמלצת היישוב לפניה לוועדה. הטיפול בפניות המועמדים וההתקשרות לשם קבלת חוות דעת מקצועית, ייעשו על ידי המועצה האזורית.

דילוג לתוכן