PDF להורדה

הקצאת מספרי חשבוניות המס

שנה: 2020

מספר החוזר: 19.2020


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות המסים בדבר הקצאת מספרי חשבוניות מס, אשר יודפסו על גבי חשבוניות המס[1]. בהתאם להודעה זו, מתוכנן, כי עד לתום שנת 2020, תוחל חובה ליישם שינויים הנוגעים להפקת חשבוניות מס, בהתאם להוראות שתוציא רשות המסים בעניין.

שינויים אלו יחייבו הערכות מצד יצרני התוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת.

יודגש, כי בדיווח המפורט מספר האישור שיוקצה ידווח הן על ידי העוסק (מע"מ עסקאות) והן על ידי הלקוח (מע"מ תשומות).

כמו כן, בהתאם לאמור בהודעה, מתוך הבנה וכוונה ליישם את האמור בחוק מע"מ, תוך פגיעה מועטה ככל הניתן בציבור העוסקים, הוחלט, לאמץ מודל שלא יפגע בצורת ההתנהלות הקיימת כיום, אלא לפעול להקצאת מספרי אישור לחשבוניות מבלי לשנות את המספור הפנימי של התוכנות לניהול מערכת החשבונות.

על פי המודל החדש החליטה רשות המסים לפעול להקצאת מספרי אישור לחשבוניות מס, שסכומן מעל 5,000 ש"ח (לא כולל מע"מ), על עסקאות חייבות בשיעור מלא או בשיעור אפס, שיבוצעו בין עוסקים, בין עוסק למוסד כספי ובין עוסק למלכ"ר.

נזכיר, שבעבר נקבע, כי חשבוניות המס, של כל עוסק, ימוספרו בהתאם להסדר שייקבע על ידי מנהל המע"מ. הקצאת מספרי החשבוניות על ידי רשות המסים, שהייתה מתוכננת לינואר 2014, נדחתה לינואר 2017, כאשר ניתנה אופציה לדחייה של עד 3 שנים בכל פעם.

כאמור, כעת הודיעה רשות המסים על כוונתה להחיל את חובת מספור חשבוניות המס, שסכומן מעל 5,000 ש"ח (לא כולל מע"מ), עד לתום שנת המס 2020.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1] היערכות לשינויים בתוכנות הנהלת חשבונות בעקבות המשך פיתוח הדיווח המפורט ויישום סעיף 47(א) לחוק מע"מ.

דילוג לתוכן