PDF להורדה

הקלטת ישיבות ועד האגודה על ידי חברי הוועד – גילוי דעת

שנה: 2022

מספר החוזר: 99.2022


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של גילוי דעת על ידי משרד רשמת האגודות השיתופיות בעניין הקלטת ישיבות ועד האגודה על ידי הוועד או אחד מחבריו.

מטרת גילוי הדעת הינה להבהיר את עמדת משרד רשמת האגודות השיתופיות לגבי הסוגיה של הקלטת ישיבות ועד האגודה (בגלוי או בהיחבא) ופרסומן, בין אם על ידי הוועד עצמו או על ידי אחד מחברי הוועד, המשתתפים בישיבה.

להלן עיקרי גילוי הדעת:

האסיפה הכללית וועד האגודה, רשאים להחליט על הקלטת הישיבות ופרסומן, בין באופן כללי ובין בנושאים מסוימים.

הרשמת ממליצה, כי האסיפה הכללית ולמצער הוועד בישיבתו הראשונה לאחר היבחרו יידרשו לשאלה האם ברצונם להקליט את הישיבות (כולן או נושאים מסוימים) ואם כן – כיצד לפרסם את תוכן ההקלטות מבלי לפגוע בפרטיות או בסודות מסחריים ואחרים של האגודה.

במידה והוועד החליט להקליט את הישיבות רצוי שיעשה זאת בנוהל מסודר, שיאושר באסיפה הכללית (או למצער יפורסם לכלל חברי האגודה).

הוועד רשאי להחליט על הקלטת הישיבות ואופן פרסומן, כחלק מפרוטוקול הישיבה. רצוי שהוועד יעשה זאת בנוהל מסודר אשר יאושר באסיפה הכללית או לכל הפחות יפורסם לחברי האגודה.

באם ועד האגודה או האסיפה הכללית החליטו שלא להקליט את הישיבות – הקלטה בגלוי או בהיחבא עשויה לגרור הטלת סנקציות על המקליט.

 

לגילוי הדעת – לחצו כאן

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן