PDF להורדה

הקלות לעצמאים ובעלי שליטה החייבים בהחזרת מענקי קורונה

שנה: 2023

מספר החוזר: 18.2023


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות המסים בדבר ההקלות לעצמאים ובעלי שליטה החייבים בהחזרת מענקי קורונה – ארכה להגשת השגות על החוב ופריסה ל-12 תשלומים.

במהלך משבר הקורונה רשות המסים שילמה מענקים לעצמאים ולבעלי שליטה במספר מסלולים. לאור הצורך בהעברת התשלומים באופן מהיר, המענקים שולמו לעתים עוד בטרם הוגשו דיווחי המע"מ הרלבנטיים, ולכן התשלומים בוצעו על סמך הצהרת המבקשים בדבר עמידתם בתנאי הזכאות. בבדיקות, שערכה רשות המסים, עלה כי ישנם עצמאים ובעלי שליטה רבים שביקשו וקיבלו מענקים שאינם זכאים להם.

בשנה וחצי האחרונות, החלה רשות המסים בפעולות להשבת מענקים אלו. עד עתה, הפעולות כללו מהלך וולונטרי להשבת המענקים, במסגרתו יכלו עצמאים ובעלי שליטה, שקיבלו מענקים שאינם זכאים להם, להשיב את המענקים מיוזמתם, בפריסה נוחה וללא תוספת ריבית ו/או קנסות.

בתקופה האחרונה רשות המסים החלה להפעיל הליכי אכיפה כלפי עצמאים ובעלי שליטה, שלא נענו לפניות היזומות.

ההקלות, שנקבעו כעת, נועדו לסייע לכל מי שטרם הסדיר את חובותיו בגין המענקים ששולמו ולא היה זכאי לקבלם, ולכל מי שיש לו סיבות מוצדקות להגשת השגה.

להלן עיקרי ההקלות:    

  • ארכה להגשת השגות על החוב – עצמאים ובעלי שליטה, שקיבלו מענקי קורונה ונדרשים להחזירם, אך עדיין לא הסדירו את התשלום, יוכלו להגיש השגות מנומקות על החיוב עד ל-28 בפברואר 2023.

את ההשגות ניתן להגיש באזור האישי.

  • פריסת החזר המענק ל-12 תשלומים – ניתן להסדיר את החוב בפריסה ל-12 תשלומים ללא ריבית.

לצורך הסדרת פריסת התשלומים, ניתן לפנות למשרד השומה בו מתנהל התיק או להגיש את הבקשה לפריסה באמצעים מקוונים במערכת פניות הלקוחות באינטרנט.

במקרים בהם נדרשת פריסה ארוכה יותר כתוצאה מקשיים כלכליים או נסיבות מיוחדות של המבקש, ניתן לפנות למשרד השומה בו מתנהל התיק ולבקש פריסה ארוכה יותר שתיבחן באופן פרטני.

  • הקפאת העיקולים על מנת לאפשר לעצמאים ובעלי שליטה לבצע פריסת תשלומים ו/או להגיש השגות על הדרישה להחזרת מענקים, רשות המסים תקפיא את העיקולים שהוטלו לתקופה קצובה של חודשיים (עד ה-11 במרץ 2023).
דילוג לתוכן