PDF להורדה

הקלות לעסקים במסלולי תעסוקה של הרשות להשקעות בעקבות משבר נגיף הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 53.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה פרסמה נוהל להקלות לעסקים במסלולי תעסוקה בעקבות משבר נגיף הקורונה. ההקלות יינתנו לעסקים אשר אושרו להם תכניות במסלולי תעסוקה השונים וזאת בגין דיווחים שיתקבלו עבור חודשים מרץ 2020 – מרץ 2021.

לאור חומרת המשבר, צפוי כי לעסקים רבים לא יהיה קל להתאושש מהמשבר והדבר יבוא לידי ביטוי בביצוע התכניות ובעמידה ביעדי התעסוקה שנקבעו בכתבי האישור. על כן, הרשות להשקעות פועלת למתן סיוע לעסקים להם כתב אישור פעיל במסגרת מסלולי תעסוקה, אשר נקלעו למשבר בעקבות נגיף הקורונה, ואישרה סדרה של הקלות המפורטות בנוהל.

כאמור לעיל, הנוהל יחול על דיווחים שיתקבלו עבור חודשים מרץ 2020 – מרץ 2021. זאת לאור ההערכה שהמשבר בשוק התעסוקה יחול שנה לפחות. לאחר מועד זה, או מועדים אחרים כנקוב בנוהל, תיעשה הערכת מצב מחודשת.

יצוין, כי ככלל ההקלות המפורטות בנוהל אינן אוטומטיות אלא מותנות בהגשת בקשה ונתונות לשיקול דעת צוות מקצועי שיוקם ברשות להשקעות לטובת העניין. על העסק להוכיח, באמצעות אסמכתאות ותיעוד, שקיים קשר סיבתי בין אי העמידה בכתב האישור לבין משבר נגיף הקורונה. יתר התנאים וההוראות הקבועים בהוראות המנכ"ל, הנהלים וכתבי האישור בעינם עומדים.

להורדת נוהל "מסלולי תעסוקה – נוהל להקלות לעסקים בעקבות משבר נגיף הקורונה" – לחצו כאן

 

 

לעזרה בהגשת בקשות להלוואות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן