PDF להורדה

הקלות למלכ"רים מטעם רשם העמותות

שנה: 2020

מספר החוזר: 27.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי במסגרת ההתמודדות הלאומית עם נגיף הקורונה, פרסם רשם העמותות הנחיות חדשות והקלות.

להלן עיקרי ההנחיות החדשות:

  • מועד הדיווח השנתי לשנת 2019, בהתאם להוראות חוק העמותות, יידחה בחודש, ליום 31 ביולי 2020 (הרשם יבחן את הצורך בארכה נוספת, בהתאם להתפתחויות במשק).
  • מועד הגשת דיווחים שנתיים לשנת 2019, על ידי עמותות, אשר קיבלו אישור ניהול תקין לשנת 2021, במסגרת מדיניות "ניהול תקין לשנתיים" – יידחה בחודש, ליום 31 ביולי 2020.
  • הימנעות מהליכי פיקוח חדשים – עד למועד חזרה להתנהלות שגרתית של המשק, לא ייפתחו הליכי פיקוח וביקורת חדשים בעניינן של עמותות.
  • ארכה למסירת מסמכים – עמותות אשר נדרשו למסור מידע, הבהרות ומסמכים על ידי הרשם, או על ידי רו"ח מטעמו במסגרת ביקורת עומק או ביקורת מעקב, זכאיות לארכה בת 45 ימים. נציין כי זכאות זו מוענקת באופן גורף, ואין צורך להגיש בקשה פרטנית לרשם.
  • הקפאת הליכי מחיקה יזומים של עמותות שאינן מדווחות – עד להודעה חדשה.
  • הגשת מסמכים מקוונים באופן שאינו מזוהה – ניתן למסור בעותק סרוק באמצעות דוא"ל טפסים, שמולאו שלא באמצעות כרטיס חכם או הזדהות חכמה. לאחר החזרה לשגרה, ידרוש הרשם קבלת המסמכים האמורים בגרסתם המקורית. הנחיה זו מתייחסת למסמכים המצורפים לבקשה, בלבד, ולא להגשת הבקשה, המתבצעת באופן מקוון. יובהר, כי עמותות שנדרשו להשלמת מסמכים או הבהרות כתנאי לבחינת בקשה לאישור ניהול תקין, יידרשו להשלים את מסירת המסמכים כאמור ולא יתבצע טיפול בבקשה ללא מסירת כלל ההבהרות והמסמכים הנדרשים.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן