PDF להורדה

הקלות וסיוע נוספים למלכ"רים לנוכח התפשטות נגיף הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 32.2020


בהמשך לחוזרנו מספר 27/20, בדבר הקלות למלכ"רים מטעם רשם העמותות הרינו לעדכנכם, כי במסגרת ההתמודדות הלאומית עם התפשטות נגיף הקורונה, פרסם גם אגף החשב הכללי במשרד האוצר הנחיות וצעדים שונים לטווח הזמן המידי במטרה להקל ולסייע למלכ"רים.

בין ההקלות:

  • קרן להלוואות בערבות מדינה
  • מקדמות לתשלומי תמיכות לשנת 2020
  • הקפאת ביקורות במוסדות ציבור
  • אישור חריגה מהשיעור המרבי להוצאות הנהלה וכלליות ומשיעור הגירעון המרבי

 

את כלל ההקלות וההנחיות ניתן לראות ב"הודעת אגף החשב הכללי במשרד האוצר על הקלות וסיוע למוסדות ללא כוונת רווח" המצורפת לחוזר.

דילוג לתוכן