PDF להורדה

הקלות וסיוע לתעשייה ולעסקים בתחומי שדרות ויישובי עוטף עזה

שנה: 2023

מספר החוזר: 99.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה אישרה נהלי הקלות, המיועדים לעסקים בתחומי שדרות ויישובי עוטף עזה, להם תכניות השקעה מאושרות או מבוקשות במסלולי מענקים והון אנושי.

בהחלטה זו נכללים היישובים במועצות האזוריות שער הנגב, חוף אשקלון, שדות נגב ואשכול, אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, לרבות אזורי תעשייה, אשר קיבלו כתבי אישור במסלולים השונים.

ההקלות מיועדות להקל על העסקים, לעודד המשך השקעות ולאפשר את ביצוע התוכניות המאושרות. הנהלים יחולו בהוראת שעה למשך שנתיים מיום אישורן על ידי המנהלה/ועדות, ולאחר מכן תיבחן המשכיותן.

מסלול מענקים על פי חוק עידוד השקעות הון:

 • תשלום מלוא המענק למפעלים כנגד עמידה ב-50% מתכנית הביצוע, במקום דרישה לעמידה ב-80% מתכנית הביצוע כיום.
 • הגדלת שיעור המענק הראשוני שניתן למפעלים הזכאים לכדי 90% מהמענק, במקום תשלום ראשוני של 65% כיום. היתרה תשולם לאחר בחינת עמידה ביעדי התכנית.
 • עדכון אמות המידה בכללים להקצאת תקציב לצורך תעדוף בקשות, כך שיינתן ניקוד גבוה יותר לבקשות מפעלים ביישובי עוטף עזה.
 • אפשרות למתן מענק מוגדל במדרגה אחת מדרגת גודל החברה, כך לדוגמה חברה קטנה (הכנסות בין 10-75 מיליון ש"ח) תהיה זכאית לתקרת השקעה של חברה בינונית, קרי השקעה של עד 50 מיליון ש"ח במקום עד 20 מיליון ש"ח.
 • הגדלת יחס השקעות במבנים לעומת ציוד בתוכניות חדשות כך שהשקעות במבנים יהוו עד 60% מסך ההשקעה שאושרה בתכנית, במקום 50% כיום, במטרה לאפשר השקעה בשיקום ומיגון מבנים.
 • אישור שינויים מתחייבים בכתבי אישור כתוצאה מפגיעה במצבת כוח האדם בעקבות המלחמה בעת בחינת עמידה ביעדי תכנית.
 • מתן ארכה להגשת דוח ביצוע סופי תוך 6 חודשים מסיום ביצוע השקעות, במקום 3 חודשים כיום.
 • מתן סמכות לרשות להקפיא טיפול בדוח ביצוע סופי לשנתיים, במקום שנה כיום, וכך לסייע למפעלים לעמוד ביעדי התכנית המאושרת.
 • הארכת מועד ביצוע בכתבי אישור פעילים או בתוכניות חדשות בשנה אחת נוספת, מה שיאפשר למפעלים תקופה נוספת להשלמת ההשקעות ועמידה ביעדיה.
 • הקטנת שיעור הדרישה להחזר מענק מצד המפעל במקרה של ביטול תכנית.

תכניות הון אנושי:

ההקלות למעסיקים להם תכנית פעילה באחר ממסלולי התעסוקה וכן על הבקשות שיאושרו עד סוף השנה:

 • הארכת תקופת הקמה – חברות להן אושר מענק יוכלו להגיש בקשה להארכת תקופת ההקמה. חברות הנמצאות בתהליך אישור יזכו לתקופת הקמה מקסימלית וזאת על מנת לעמוד ביעדים ולמקסם את אפשרותם לזכות במלוא המענק שאושר להן.
 • הקפאת התכנית – עסקים אשר נמצאים כבר בתוך תקופת התכנית, וכתוצאה מהמצב שנוצר נפגעה עמידתם בתנאי התכנית יוכלו לבקש את הקפאת התכנית ולהמשיכה במועד עתידי כך שיוכלו לממש את מלוא המענקים שאושרו להן.
 • חילוט ערבויות והחזר מענקים – חברות שנפגעו כתוצאה מהמלחמה, אשר יבחרו שלא להמשיך בתכנית, תושב להן ערבות הביצוע.
 • שינויים בכתבי אישור – יאושרו שינויים מתחייבים בכתבי אישור כתוצאה מפגיעה במצבת כוח האדם בעקבות המלחמה.

יצוין, כי ההקלות המחייבות הן כפי שיאושרו במנהלה ובוועדות, ובהתאם לנוהל שיפורסם באתר הרשות להשקעות.

 

 למידע נוסף ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן