PDF להורדה

הקלות בתחום משק האנרגיה בתקופת משבר נגיף הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 43.2020


לאחרונה פרסמה רשות החשמל מספר הנחיות שמטרתן להקל על הצרכנים והיזמים בתקופת משבר נגיף הקורונה.

הגדלת מכסת מערכות סולאריות תעריפיות

מכסת מערכות תעריפיות לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת בהספק שעד 200 KWp-AC עמדה על 250 MW. ביום 29 במרץ 2020, הרחיבה רשות החשמל מכסה זו להיקף בלתי מוגבל לכל מי שיגיש בקשה לחיבור עד ליום 1 ביוני 2020.

לאחר המועד האחרון להגשת הבקשות, רשות החשמל תפרסם תעריף הזנה חדש והסבירות הינה, שהוא יהיה נמוך מהתעריף כיום העומד על 0.45 ש"ח לקוט"ש.

נקודות למחשבה ולבדיקה

  • פרויקטים באסדרה התעריפית בתעריף של 0.45 ש"ח לקוט"ש הינם "סופר כלכליים" ומספקים תשואת פרויקט של קרוב ל-20%, הגדלת ההספק האפשרי ל-200 קילוואט AC מגדילה את הכדאיות הכלכלית.
  • כל מערכת, שהותקנה בעבר בהספק שעד 50 או 100 קילוואט ועדין נותר גג פנוי – ניתן להרחיבה עד להיקף המרבי על פי הפרסום שלעיל.
  • מומלץ "לצאת מהקופסה" ולחשוב על כל האפשרויות הקיימות בקיבוץ להקמת הספק נוסף על ידי הפרדת מונים על גגות גדולים, שיפוץ סככות בלתי פעילות והקמה של מערכת על הגג שלהן, מבנים שנמצאים בתהליכי הקמה, מאגרי מים ועוד כדי להקים כמה שיותר מערכות באסדרה זו שהינה אחת הכלכליות שהיו בישראל עד היום.
  • קיבוצים שנתקלים בבעיות מימון פרויקטים, יכולים לבחון שימוש בתזרימי המזומנים העתידיים של מערכות קיימות או מתוכננות לצורך גיוס מימון.

כמו כן, פורסמו לשימוע ציבורי הסעיפים שלהלן:

הקלות לצרכני החשמל

אפשרות לדחיית חשבונות חשמל לעסקים קטנים ובינוניים ובכללם בתי מלון, מסעדות, בתי קפה ובתי מסחר הזקוקים לכך ב-30 יום. במהלך תקופת "גרייס" זו הלקוחות לא ייפגעו, לא ינותקו ולא תגבה מהם ריבית פיגורים.

יצוין, כי החל מיום 15 במרץ 2020 הפסיקה חברת החשמל ניתוק צרכנים חייבים מחשמל עד לחלוף המשבר.

יצרני חשמל פרטיים, יקבלו גם הם את הדחייה בנוגע לתשלומים שהם נדרשים להעביר לחברת החשמל (בגין הולכה וניהול מערכת) ויוכלו לתת את הדחייה לצרכניהם בדומה לחברת חשמל.

הקלות ליצרני החשמל

דחיית מועדים בהליכים תחרותיים להקמת מתקנים פוטוולטאים: בהמשך להודעתה הקודמת על דחיית כל המועדים לסנכרון ולחיבור מתקנים ב-60 ימים, מבהירה הרשות כי גם אסדרת מונה נטו תוארך ב-60 יום נוספים.

הדחייה תהיה הן למועדים המחייבים והן למועדים המחייבים המרביים, הכול ביחס למועדים הקבועים בכל אסדרה נכון להיום, וללא חילוט ערבויות. רשות החשמל מקווה, כי מרבית המתקנים יהיו מוכנים לסנכרון על פי המועדים הנוכחיים ולא יידרשו לדחייה.

הקפאת מצב בהליך להקמת מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה

רשות החשמל מתלה את ההליך ב-60 יום, ומאפשרת לזוכים בהליך, שחלקם מפעלים ומוסדות שנאלצים להתמודד עם השלכות המצב, זמן התארגנות נוסף לגיבוש ולהגשת המסמכים הנדרשים מהם כדי להתקדם בהליך בדיקת החיבור.

כן, בוחנת הרשות את ההשלכות הנגזרות מהמצב לגבי מתקני ייצור נוספים ובכללם חוות רוח ומתקני ייצור המתחברים לרשת ההולכה בכל טכנולוגיות הייצור.

תבחן אפשרות להקל בדרישות ערבות בנקאית בשותפויות.

הרשות בוחנת סדרת הקלות נוספות ליזמות במשק החשמל, וככל שימצא צורך בהקלות נוספות לאור המצב נפרסם החלטות אלו בהקדם.

 

יצוין, כי החל מיום 18 במרץ 2020 עברה רשות החשמל לעבוד במתכונת חירום ולא יתבצע מענה קולי. ניתן ליצור קשר באמצעות הדוא"ל.

 

 

 

לצורך מידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אלון ראובני, בטלפון:  052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

נרי אולמן, בטלפון:  03-6382808 או בדוא"ל   nery@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן