PDF להורדה

הקלה בנושא תחולת מודל "חשבוניות ישראל"

שנה: 2023

מספר החוזר: 107.2023


ברצוננו לעדכנכם בהודעת רשות המסים, כי לאור המצב הביטחוני היא תאפשר ניכוי מס תשומות מחשבונית מס גם ללא קבלת מספר הקצאה עד ליום 31 במרץ  2024.

להזכירכם, במסגרת חוק מס ערך מוסף נקבע, כי החל מיום 1 בינואר 2024, רשות המסים תנפיק באמצעות מערכת מקוונת, מספרי הקצאה לחשבוניות מס, שיידרשו כתנאי לניכוי מס התשומות בעסקאות שמעל לתקרה שנקבעה בחוק (לשנת 2024 – 25,000 ש"ח) ובהתאם למתווה הקבוע בחוק.

במסגרת ההקלה שניתנה, חשבוניות מס הנושאות תאריך שבין 1 בינואר 2024 לבין 31 במרץ 2024, יותרו לצורך ניכוי מס תשומות גם ללא מספר הקצאה, בשל הכרתן כ"מסמך אחר".

לעניין הדיווח המפורט למע"מ (קובץ 874PCN), מובהר כי למרות הגדרת החשבוניות כאמור כ"מסמך אחר", נדרש להמשיך ולדווח אותן כתשומה רגילה (ולא לסווגן בדיווח המפורט כמסמך אחר).

עם זאת, לאור העובדה שרשות המסים כבר ערוכה ליישום החוק, עוסקים שהשלימו את הפיתוח הטכנולוגי ויבקשו מספרי הקצאה החל מה-1 בינואר 2024, יקבלו מספר הקצאה ואף יזכו לזירוז בטיפול בהחזרי מע"מ.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

 

דילוג לתוכן