PDF להורדה

הקיבוץ המתחדש – דיווח לביטוח לאומי – הנחיות המוסד לביטוח לאומי

שנה: 2017

מספר החוזר: 40.2017


בעקבות החקיקה החדשה בנושא מיסוי הקיבוצים[1], בימים אלו פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות דיווח לטופס מרכז לחברי הקיבוץ המתחדש וכן הנחיות דיווח לטופס מרכז ל"אוכלוסייה אחרת בקיבוץ" (בני משק עד גיל 21, נערים, חיילים, זמניים ואחרים). עם זאת, טרם פורסמו הנחיות לגבי קובץ מפורט (גב הטופס) וטרם נתקבלו תשובות לשאלות דיווח אחרות.

אנו עושים מאמצים כדי לקבל הנחיות ברורות במהרה וזאת על מנת שנוכל להדריך ולהטמיע את השינויים בצורה המיטבית ללקוחותינו.

להלן עיקרי ההנחיות שפורסמו:

  • דיווח מרכז עבור חברי הקיבוץ (חוזה דיווח 1- טופס 8102)

הדוח יהיה במבנה טופס 102 (דומה לדיווח חודשי למעסיק). הדוח יוגש מדי חודש וירוכזו בו התשלומים בגין הכנסות חברי הקיבוץ. במקביל, יוגש קובץ מפורט הכולל את רשימת הכנסות כל חברי הקבוץ.

הטופס מורכב משלושה טורים:

טור 1 – הכנסות בגין עבודת חברים עובדי פנים בגיל העבודה (מגיל 21 ועד גיל פרישה).

טור 2 – הכנסות מערבות הדדית/רשת ביטחון ופנסיה מוקדמת של חברים בגיל העבודה.

טור 3 – הכנסות בגין עבודת פנים של חברים מגיל 21, אשר הם אחד מאלה: בגיל פרישה, מקבלי קצבת זקנה ומקבלי קצבת נכות מלאה.

כל שאר החברים ידווחו בקובץ המפורט.

כאמור, הנתונים הנדרשים לגבי קובץ זה טרם  סוכמו.

  • דיווח מרכז עבור אוכלוסיה אחרת (חוזה דיווח 2)

הדוח יהיה במבנה טופס 102, יוגש מדי חודש וירוכזו בו הכנסות העבודה של האוכלוסיה האחרת.

גם דיווח זה מורכב משלושה טורים ויכלול חברים עד גיל 21, ילדים, הורים, חיילים זמניים ואחרים.

בגין אוכלוסיה זו יש להוציא תלושי שכר.

  • דיווח מקבלי ערבות הדדית שאינם עונים להגדרת חבר בביטוח לאומי (חוזה דיווח 3)

הדוח יהיה במבנה  של טופס 102 וירוכזו בו בטור 2 מקבלי ערבות הדדית, החייבים בדמי ביטוח.

 

 

כאמור בחוזרנו 35/17 אנו נערכים לתת מענה טכנולוגי במסגרת תוכנת "שירה – מערכת לניהול אגודה".

במסגרת זו אנו מפתחים מודול לביטוח לאומי ומס הכנסה אשר יסייע לקיבוץ בדיווח השוטף והשנתי לביטוח לאומי ומס הכנסה.

בין השאר, התוכנה תכין דוחות התאמה שנתיים לביטוח לאומי ולמס הכנסה וכן תסייע בסיווג מעמד החברים וסיווג ההכנסות בצורה מיטבית כך שזכויותיהם של החברים לקצבאות הביטוח לאומי לא יפגעו שלא לצורך.

יש לזכור כי השינוי המהותי ביותר בחקיקה הוא תשלום דמי ביטוח בגין הכנסות ולא בגין הוצאות (מחיה), כפי שהיה נהוג עד כה ולכן יש צורך לייצר סינרגיה בין סיווג ההכנסות לביטוח לאומי ומס הכנסה.

קיבוצים אשר מעוניינים להצטרף או להכיר את תוכנת "שירה" מוזמנים ליצור קשר ולקבל הדגמה.

במסגרת ההערכות ליישום החקיקה החדשה מול המוסד לביטוח לאומי נקיים בחודש מאי ימי עיון בשלושה אזורים.

ביום העיון נציג את הדילמות, המצבים המיוחדים שיש לתת עליהם את הדעת וכן נסביר את דרישת המוסד לביטוח לאומי והחשיבות לחיבור עם הדוח למס הכנסה.

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

 עוזי שטנגר, בטלפון: 03-6382861              uzi@britcpa.co.il

 אבי סויסה, בטלפון:  03-6382818         avi_s@britcpa.co.il

 

 

 

 

[1]  ראו נא חוזרינו 5/17,35/17 ו-4/17.

דילוג לתוכן