PDF להורדה

הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה – מתן תמריץ כספי למעסיקים, אשר יחזירו ו/או יקלטו לעבודה עובדים שהוצאו משוק העבודה

שנה: 2020

מספר החוזר: 75.2020


ברצוננו לעדנכם, כי הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה[1] נמצאת בהכנה לקריאה שנייה-שלישית בוועדת הכספים של הכנסת. ההצעה מהווה פעימה רביעית לסיוע לעסקים (הפעימה הראשונה והשנייה סייעו לעצמאיים (ואחרים), והפעימה השלישית יועדה לסיוע לעסקים קטנים). הצעת החוק עוסקת בסיוע לכלל העסקים באמצעות מענקים עבור הגדלת מצבת העובדים (ובאופן מעשי – החזרת עובדים מחל"ת וקליטת עובדים חדשים).

לאור מאמצי התנועה הקיבוצית, ביחד עם ברית פיקוח-מבט, הקיבוץ כמעסיק לא הוחרג מהחוק והוא זכאי למענק עבור החזרת עובדיו השכירים (שאינם חברי הקיבוץ) שהוצאו לחל"ת, כמו כל מעסיק אחר. כמו כן, הוסדרה קבלת מענקים למעסיקים של עובדי החוץ. עם זאת, החרגת עובדי הפנים לא הוסדרה.

יצוין, כי בנוסח המקורי הוחרגו חברי אגודה שיתופית מרשימת העובדים שהחזרתם לעבודה תזכה את מעסיקם במענק. המשמעות היתה קיפוח כפול – הן של הקיבוץ והן של עובדי החוץ. עובדי החוץ, שהמעסיק היה עלול להעדיף על פניהם החזרת עובדים אחרים, היות ולא היה זכאי לקבל מענק בגין החזרתם לעבודה והקיבוץ,  שלא היה זכאי למענק עבור החזרת עובדי הפנים שהעסקתם הופסקה עקב המשבר.

התנועה הקיבוצית ביחד איתנו ממשיכה להיאבק על זכות הקיבוצים לקבל את המענק גם עבור החזרתם לעבודה של החברים עובדי הפנים, ובמקביל נמשך המאבק להסדרת זכאות חברי הקיבוצים לקבלת המענק לעצמאיים, שניתן בפעימה הראשונה והשנייה.

להלן עיקרי הצעת החוק:

התנאים לקבלת המענק

המעסיק דיווח לרשות המסים בישראל על פתיחת עסקו ולמוסד לביטוח לאומי על פתיחת תיק ניכויים, עד יום 29 בפברואר 2020 ולא דיווח על סגירת עסקו/תיק הניכויים עד יום 31 במאי 2020, וניהל פנקסים שהיה חייב למלא לפי סעיף 130 לפקודה, לשנת המס 2019.

עובד בגינו יתקבל המענק

  • תושב ישראל, שגילו לפחות 18 ואינו גבוה מגיל פרישה (אלא אם היה זכאי לקבלת מענק הסתגלות מיוחד הניתן לעובדים מעל גיל פרישה שהוצאו לחופשה במהלך הקורונה).
  • שכרו אצל המעסיק בעד כל חודש שבשלו מתבקש מענק הוא לפחות 3,300 ש"ח, ובגין עובד שמשתכר שכר מותאם – 1,875 ש"ח.
  • נרשם כדורש עבודה בתקופה שמיום 1 בינואר 2020 עד יום 29 בפברואר 2020 ולא עבד עד ה-30 באפריל 2020.

או

עובד שעבד בחודש פברואר 2020, אצל המעסיק שהחזירו כעת, ובתקופה החל מיום 1 במרץ 2020 עד 30 באפריל 2020 – פוטר, הוצא לחל"ת או נמצא בחופשת לידה.

  • באם העובד החל לעבוד אצל המעסיק מיום ה-1 במרץ 2020 – העובד אינו: המעסיק או קרובו[2] של המעסיק, ולעניין תאגיד – אינו בעל השליטה בתאגיד, מנהל התאגיד או קרובו של מנהל התאגיד או של בעל השליטה בו.
  • המענק לא יינתן בגין עובד שהמדינה שילמה עבורו כספים לצורך עידוד תעסוקה או הכשרה מקצועית, בעד החודש שבשלו מתבקש המענק למעסיק מהמדינה.

סך המענק

המענק ישולם בגין החודשים יוני – ספטמבר 2020, כדלהלן:

  • בגין עובד שלא עבד אצל המעסיק בחודש מרץ 2020 והתחיל לעבוד אצלו בתקופה 19 – 30 באפריל 2020 – 875 ש"ח לחודש. סך הכל לתקופה – 3,500 ש"ח.
  • בגין עובד שהתחיל לעבוד אצל המעסיק בחודש מאי 2020 – 1,875 ש"ח לחודש. סך הכל לתקופה – 7,500 ש"ח.
  • אולמות, גני אירועים, מלונות ועסק נוספים בענף התיירות, שהיו רשאים לפעול רק לאחר 27 במאי 2020 – זכאים לתוספת של מניין השבועות שבין קביעת הממשלה לבין תחילת הפעילות, ובתוספת שלושה שבועות אם הפעילות של אותו מקום החלה לפני ה- 9 ביולי 2020.

יובהר:

  • כי בגין עובד שיחל לעבוד רק לאחר ה-15 בחודש יתקבל מענק מופחת בגין אותו חודש.
  • מענק בעד עובד מזכה, המועסק אצל יותר ממעסיק אחד – ישולם למעסיק זכאי, המשלם לעובד המזכה את השכר הגבוה יותר.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

סטפני פינקלשטיין,  בטלפון 052-5364433,   stephanie@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז אמיר,  בטלפון  052-2722159,    boaz@mbtcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר,  בטלפון  052-5736431,   yossi@mbtcpa.co.il

 

[1] הצעת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020.

 

[2] בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב (חורג).

דילוג לתוכן