PDF להורדה

הצטרפות למתווה ספק כפרי רב יישובי – בחינת חלופות

שנה: 2024

מספר החוזר: 15.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המים, מקדמת רפורמת אסדרה באספקת מים לבית במגזר הכפרי. במסגרת זו רשות המים מעודדת הקמת תאגיד מים אזורי, אשר יקבל את הרישיון לאספקת המים הביתיים ביישובים הכפריים.

בקיבוצים ובמושבים, אגודת הישוב הינה בעלת הרישיון מרשות המים, בין אם כצרכן מקורות ובין אם כמפיק עצמאי, והיא מספקת מים לשימושים השונים בתחומי היישוב הכפרי. על פי הרפורמה המוצעת רשות המים הגדירה "ספק כפרי רב יישובי", אשר תפקידיו הספקת שירותי מים ושירותי ביוב לכל מטרות הצריכה בתחומי הישובים.

ברפורמה מוסדרים בין היתר הנושאים הבאים:

  • ספק כפרי רב יישובי – נדרש להיות חברה בשליטת המועצה האזורית או המועצות האזוריות, שבתחומן היא פועלת.
  • מנהל רשות המים לא ייתן רישיון הספקה ביישוב למי שאינו "ספק כפרי רב יישובי".
  • מטרת רשות המים הינה להסדיר את איכות אספקת המים ביישוב, ולפיכך – ספק כפרי רב יישובי מחויב לאמות מידה הנדסיות ואמות מידה לשירות לתושבים ביישוב ובהן:
  • נקיטת אמצעים להבטחת אמינות אספקת מים, לרבות מקור חשמל חלופי ומקור מים חלופי, שמירה על לחצים וביצוע ויסות לחצים.
  • נקיטת אמצעים למניעת בזבוזי מים.
  • טיפול במדידת מים ומדי מים וחישוב פחת.
  • מתן שירותי ביוב.
  • מיפוי מערכות וניהול ממוחשב, ניהול תקלות, תחזוקה, פיקוח, תכנון וחובת הפרדת מדידה בין מטרות השימוש ובין צרכנים.
  • חיוב לפי מדי מים וקריאה מרחוק.
  • מתן הנחיות לחיוב לפי הערכת צריכה, בקשר עם נזילות, לטיפול בהפרשי מדידות, להתקנת מד מים נוסף ומיגון מד מים, לטיפול בהחלפת צרכן בנכס, להתקנת מד מים וחיבור נכס לראשונה, וכן לגבי אתרי בניה, חשבונות ותשלומים וטיפול קשור, בטחונות, ביקורים בנכסים, קבלת קהל, מענה טלפוני, וטיפול בפניות, פרסום מידע ודיווחים, טיפול בגניבות מים והפסקות מים ובתקלות.

יצוין, כי ההצטרפות לספק כפרי רב יישובי הינה וולונטרית וכל יישוב רשאי להמשיך ולנהל את אספקת המים הביתיים באופן עצמאי, לצד זאת רשות המים מעוניינת לעודד יישובים להצטרף, ולכן מעודדת זאת באמצעות תעריפי מים זולים יותר לצרכן. דהיינו, כל יישוב רשאי להחליט אם להצטרף לספק רב יישובי או להמשיך ולספק לעצמו את המים.

יודגש, כי להחלטה כיצד לפעול בנושא זה ישנם היבטים כלכליים, מיסויים, ארגוניים, ורגולטוריים.

לצורך קבלת החלטה מושכלת האם להצטרף או להמשיך באספקה עצמית של המים הביתיים ביישוב, תוך כדי עמידה באמות המידה החדשות של רשות המים, אנו ממליצים לרכז את המידע הרלבנטי, המבוסס, בין היתר, על נתוני עלויות ההפקה, מצב תשתית האספקה הקיימת ואיכות מערכת החלוקה והאספקה.

נשמח לעמוד לרשותכם לבחינת ההחלטה.

 

 

בשאלות בנוגע למתווה ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

יונית פרטוק: 09-7903444, yonit@iwwa.co.il

 

 

דילוג לתוכן