PDF להורדה

העמדת הסיוע המיוחד הניתן לעצמאים גם לעסקים בקיבוצים שנפגעו מהקורונה – הבהרה

שנה: 2020

מספר החוזר: 45.2020


ברצוננו לעדכנכם, כי אנו פועלים נמרצות ביחד עם התנועה הקיבוצית, אל מול רשויות המס, במטרה לגבש הסדר הולם, שיאפשר לחברי הקיבוצים ליהנות מהטבות דומות לאלו אותן מציעה המדינה לשאר אזרחי ישראל, שמטה לחמם נשבר עקב מגפת הקורונה.

בימים אלו, כתוצאה ממשבר הקורונה, עסקים רבים נסגרים, ואזרחים ואזרחיות רבים מאבדים את מקור הכנסתם – חלקם מפוטרים, חלקם מוצאים לחל"ת וחלקם, שהם בעלי עסקים זעירים, סופגים הפסדים כבדים ואף סוגרים את עסקיהם.

למרבה השמחה, המדינה לא נותרה אדישה למצוקת עובדים ובעלי עסקים זעירים אלו, וקבעה הסדרים המקלים על מצוקה זו, הן לעניינם של שכירים בחל"ת – להם נקבעו תנאים מועדפים, והן לעניינם של מי שאינם שכירים – לגביהם נקבעו כללים מיוחדים למתן מענק סיוע מיוחד לעצמאים.

המשבר תוקף כמובן במלוא עוצמתו גם את הקיבוצים אשר גם בהם נסגרו מסגרות וענפים רבים, לרבות בתחומי התיירות והמלונאות, שנסגרו בהחלטת הממשלה וכן "עסקים זעירים" המופעלים בידי חברי קיבוץ.

הואיל ועל פי דין ההכנסות מפעילויות אלה הן חלק מהכנסות הקיבוץ, ומדווחות בספריו, הרי שיזמויות ופעילויות אלה, ככל הנראה, אינן זכאיות לסיוע כלשהו על פי הכללים המתגבשים לגבי כלל המשק. יתר על כן, אפילו באותם מקרים בהם היזמויות המקומיות מתנהלות תחת עוסק מורשה נפרד משל הקיבוץ, מחייבות אותן הוראות הדין להעביר בסוף השנה את מלוא הכנסתם החייבת לספרי הקיבוץ, ועל כן יתרת הפעילות עומדת על אפס, ובהקשר שעל הפרק – לכך שהן אינן זכאיות לסיוע המוצע לעצמאים. אם לא די בכך, אזי החברים אשר עובדים בענפי הקיבוץ, שנפגעו מהמשבר והוצאו לחופשה כפויה עקב הפסקת פעילות הענף בו עבדו, אינם זכאים לדמי אבטלה מכיוון, שחבר קיבוץ העובד בענפי הקיבוץ אינו בגדר "עובד" ואינו זכאי לתשלום דמי אבטלה.

התוצאה היא שהמבנה הארגוני והמשפטי של הקיבוץ, המסורתי והמתחדש, והרגולציה החלה  עליהם, מונעים משורה ארוכה של נפגעים, עסקים ויחידים, לקבל את הסיוע הניתן לכלל אזרחי מדינת ישראל.

כאמור, אנו פועלים ביחד עם התנועה הקיבוצית, אל מול רשויות המס במטרה לגבש הסדר הולם, שיאפשר לחברי הקיבוצים ליהנות מהטבות דומות לאלו אותן מציעה המדינה לשאר אזרחי ישראל, שמטה לחמם נשבר עקב מגפת הקורונה.

הצעתנו, כי הזכאות תוגדר ותיבחן על יסוד חלוקה לשלוש קבוצות זכאים:

–  חברי קיבוץ שפתחו עוסק אך מדווחים במסגרת הקיבוץ.

–  עסקים קטנים המופעלים במסגרת העוסק של הקיבוץ.

–  חברי קיבוץ העובדים בענפי הקיבוץ.

אנו נמשיך לעדכנכם ככל שיהיה חדש ומזמינים אתכם להתקשר, להתייעץ ולהיעזר במומחים שלנו בכל שאלה, התלבטות או עניין.

דילוג לתוכן