PDF להורדה

העברת דיווחים כספיים לרשמת האגודות השיתופיות – תזכורת

שנה: 2023

מספר החוזר: 79.2023


בחוזר זה נבהיר את התהליך להגשת דיווחים כספיים שנתיים לרשמת האגודות השיתופיות.

נזכיר, כי חובת הגשת הדיווחים השנתיים חלה על כל האגודות השיתופיות (למעט פטורים והקלות כפי שיפורטו בהמשך).

מה צריך לצרף לדיווח

  • דוחות כספיים מבוקרים[1].
  • תוספת חמישית – חתומה על ידי מבקר החשבונות של האגודה.
  • תוספת שישיתחתומה על ידי יושב ראש ועד ההנהלה, מורשה חתימה של האגודה וחותמת האגודה.

נזכיר, כי התוספת השישית מחולקת לשני חלקים: סקירת מנהלים (שעל כל אגודה שיתופית להגיש) וסקירה כלכלית (חלק ב' של התוספת השישית) – אותה צריכה למלא רק אגודה שיתופית שההכנסה השנתית מפעילותה השוטפת (כולל הכנסה מתאגידי בת) עולה על 10 מיליון ש"ח.

יצוין, כי חובת צירוף התוספות החמישית והשישית הינה בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976.

דיווח שנתי – אגודה שיתופית שטרם החלה בפעילות

אגודה שיתופית שנרשמה, אך טרם החלה את פעילותה הכספית מיום הקמתה, נדרשת להגיש את המסמכים הבאים:

  • הצהרה על אי פעילות כספית לשנת הכספים – חתומה על ידי יושב ראש ועד האגודה השיתופית או מנהל הכספים שלה.
  • תוספת שישית – חתומה על ידי יושב ראש ועד ההנהלה, מורשה חתימה של האגודה וחותמת האגודה.

דיווח שנתי – אגודה שהופסקה פעילותה הכספית

יובהר, כי אגודה שיתופית, שפעלה בעבר ופעילותה הכספית הופסקה, נדרשת להמשיך ולשלוח דוחות כספיים מבוקרים – כל עוד יתרת המאזן האחרון המבוקר שלה אינה אפס.

[1] לפי תקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975.

דילוג לתוכן