PDF להורדה

הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בענף החקלאות בשנת 2024

שנה: 2024

מספר החוזר: 21.2024


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה את פירוט סכומי האגרות, הערבויות והניכויים המותרים, המעודכנים לשנת 2024, הכוללים, בין היתר, את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי חודשי משכר עובדים זרים, בגין הוצאות מגורים והוצאות לדמי ביטוח רפואי, המוצאות על ידי המעסיק או שהמעסיק התחייב להוציאן.

יודגש, כי סך כל הניכויים המותרים על פי החוק, לא יעלה על 25% משכרו החודשי של העובד הזר.

להלן עיקרי הסכומים המותרים בניכוי משכרו של עובד זר בענף החקלאות לשנת 2024:

  • ניכוי בעד הוצאות מגורים הולמים לעובד

הסכום המרבי המותר בניכוי משכרו החודשי של עובד זר בענף החקלאות, בגין מגורים הולמים[1], הכוללים ריהוט ואבזור (כמפורט בתקנות), ובגין הוצאות נלוות המסופקות על ידי החקלאי לעובד – 609.85 ש"ח.

הסכום לעיל מורכב מ-2 סכומים, כדלקמן:

בגין מגורים הולמים – סכום מרבי של 267.74 ש"ח.

בגין הוצאות נלוות למגורים – מים, חשמל וארנונה – סכום מרבי של 342.11 ש"ח.

  • דמי ביטוח רפואי

הסכום המרבי שמעסיק רשאי לנכות משכרו החודשי של עובד זר, שאינו עובד סיעוד, הינו עד שליש מהסכום שהוציא או שהתחייב להוציאו, אך לא יותר מ– 138.96 ש"ח.

לפרסום המלא של רשות האוכלוסין – לחצו כאן

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153, zohark@britcpa.co.il

[1] ללא קשר לאזור המגורים או להיות המגורים בבעלות החקלאי או בשכירות.

דילוג לתוכן